Obnovenie školského vyučovania

Na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania  RÚVZ v Košiciacha v súlade s Rozhodnutím ministra školstva  č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 mesto Košice ako zriaďovateľ MS a ZŠ od 1.3.2021  obnovuje školské vyučovanie:

      1.      a) materských školách,

        b) základných školách na prvom stupni,

 2.      obnovuje individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj,

3.      obnovuje prevádzku
a) školských klubov detí,
b) zariadení školského stravovania pre deti a žiakov škôl uvedených v prvom bode;  
 

za podmienok uvedených v materiáli  „Návrat do škôl 2021“ a príslušných príloh.