OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Zákon č. 54/2019 Z. z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon č. 54/2019 Z. z.”) upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len “protispoločenská činnosť”) a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. 

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, je povinný určiť osobitnú organizačnú zložku alebo osobu (ďalej len “zodpovedná osoba”), ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa zákona. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov musia byť podľa zákona zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom s tým, že aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť prístupný 24 hodín denne.

Základná škola Starozagorská 8, Košice dané úlohy zabezpečila oboznámením zamestnancov so zákonom č. 54/2019 Z. z. a s internou Smernicou o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti na ZŠ Starozagorská 8, Košice, ako aj týmto oznámením na svojom webovom sídle.

V tejto súvislosti tiež oznamuje, že zodpovednou osobou je Mgr. Katarína Štempelová, ktorá je vybavená oprávneniami preverovať podnety zamestnancov podľa zákona.

Anonymná i neanonymná osoba môže podať podnet zodpovednej osobe:

  1. ústne do záznamu, alebo
  2. elektronickou  poštou  prístupnou  24 hodín denne (kontrolovanou a vyprázdňovanou schránkou 2x do týždňa) na adresu: protispol.cinnost@zsstarozagorska.sk, alebo
  3. písomne *viď príloha (s výrazným označením “NEOTVÁRAŤ-oznámenie v zmysle zákona č. 54/2019“) na adresu: Mgr. Katarína Štempelová, ZŠ Starozagorská 8, Košice, Starozagorská 8, 040 23 Košice

Definícia oznamovateľa

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

Definícia závažnej protispoločenskej činnosť – ide o protiprávne konanie, ktorým je:

  1. trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa § 261 až § 263 Trestného zákona (ďalej len “TZ“), trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 TZ, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a TZ alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b TZ,
  2. trestný čin, za ktorý TZ ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou 3 roky,
  3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
  4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 €.

Poskytovanie ochrany

Ochrana zamestnanca sa poskytuje oznamovateľovi v niekoľkých rovinách v závislosti od toho, či oznámenie urobí smerom navonok vo forme trestného oznámenia alebo podnetu na začatie konania o správnom delikte alebo či podnet podal smerom dovnútra zamestnávateľa v rámci navrhovaného vnútorného systému. Takisto môže ísť buď o preventívnu ochranu alebo následné ochranné opatrenia.

Možnosť zachovania anonymity oznamovateľa

Zákon umožní zachovať anonymitu oznamovateľa pred zamestnávateľom pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti. Oznamovateľ si od prokurátora, resp. správneho orgánu, bude môcť vyžiadať iba potvrdenie o tom, že je oznamovateľ, a to môže využiť až v prípade, keď zamestnávateľ urobí voči nemu negatívny pracovnoprávny úkon. Na základe tohto potvrdenia Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti môže pozastaviť účinnosť tohto pracovnoprávneho úkonu.

Návrat hore