IT Akadémia partner

Naša škola je partnerom národného projektu “IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie”.

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

Benefity pre základné školy

 • Bádateľsky orientované inovatívne vzdelávanie informatiky, matematiky a prírodovedných predmetov
 • Realizácia nových akreditovaných kurzov kontinuálneho vzdelávania
 • Nové aktivity neformálneho vzdelávania pre učiteľov ZŠ a SŠ – popularizačné prednášky, exkurzie v IT firmách,…
 • Nové popularizačné aktivity pre žiakov – Veda v meste, IT čajovne, súťaže, krúžky,…
 • Vytváranie  priamych väzieb a lokálnych partnerstiev  medzi ZŠ, SŠ, VŠ a  IT firmami

Benefity pre žiakov

 • Zmena postojov – „Chcem študovať IT“
 • Zvýšenie úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti
 • Osvojenie nových aktuálnych poznatkov nad rámec exitujúceho obsahu vzdelávania – cez inovatívne metodiky, popularizačné prednášky, súťaže, krúžky,…
 • Rozvoj vedeckej a technickej gramotnosti – získanie bádateľských spôsobilostí

Benefity pre učiteľov

 • Rozšírenie odborných kompetencií pre orientáciu žiakov na štúdium informatiky a IKT
 • Získanie didaktických kompetencií v súlade s najnovšími trendmi vyučovania prírodných a technických vied, matematiky a informatiky
 • Zvýšenie úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných zručností
 • Spoluprácou s IT firmami a VŠ vytvorenie dlhodobého podnetného prostredia pre ďalší odborný rast
Návrat hore