Školská psychologička: PhDr. Michala Ivanová

konzultačné hodiny pre rodičov: 

štvrtok :  9:30 – 11:30 

piatok : 13:30 – 15:30


Milí žiaci, rodičia, učitelia!
V tomto náročnom čase vám chcem spríjemniť tieto chvíle. Ponúkam vám možnosť pozrieť sa do svojho vnútra a trochu sa spoznať. Tieto 4 testy vám k tomu pomôžu. Verím, že sa vám budú páčiť a s výsledkom testov budete spokojní.

O psychologické služby školskej psychologičky môže požiadať:

– žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo osobne počas prestávky alebo po vyučovaní
– rodič žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa, osobne počas konzultačných hodín alebo emailom
– učiteľ osobne počas pracovnej doby psychologičky.

Vyhľadajte ma, ak… 

– potrebujete prekonzultovať správanie alebo výchovné problémy svojich detí

– by ste sa chceli porozprávať o emóciách a aktuálnom prežívaní Vášho dieťaťa

– potrebujete prekonzultovať školský prospech svojich detí

V prípade poskytovania pravidelnej psychologickej starostlivosti alebo orientačného psychologického vyšetrenia žiaka sa vyžaduje súhlas zákonných zástupcov prostredníctvom informovaného súhlasu s týmto postupom. Informovaným súhlasom dáva rodič súhlas so spracovaním osobných údajov svojho dieťaťa, pričom je psychológ povinný podľa etického kódexu zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné poskytovať tretím stranám.

Návrat hore