Školská psychologička: ThLic. PhDr. A. Tolnay

Konzultačné hodiny: štvrtok a piatok od 14. 45 do 15, 45 hod.

Konzultácie je možné dohodnúť vopred telefonicky alebo osobne

Kontakt: 055/6440947


O psychologické služby školskej psychologičky môže požiadať:
– žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo osobne počas prestávky alebo po vyučovaní
– rodič žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa, osobne počas konzultačných hodín alebo emailom
– učiteľ osobne počas pracovnej doby psychologičky.

Vyhľadajte ma, ak… 

– potrebujete prekonzultovať správanie alebo výchovné problémy svojich detí

– by ste sa chceli porozprávať o emóciách a aktuálnom prežívaní Vášho dieťaťa

– potrebujete prekonzultovať školský prospech svojich detí

V prípade poskytovania pravidelnej psychologickej starostlivosti alebo orientačného psychologického vyšetrenia žiaka sa vyžaduje súhlas zákonných zástupcov prostredníctvom informovaného súhlasu s týmto postupom. Informovaným súhlasom dáva rodič súhlas so spracovaním osobných údajov svojho dieťaťa, pričom je psychológ povinný podľa etického kódexu zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné poskytovať tretím stranám.

Scroll to Top