Školský psychológ

Kontakt

Školská psychologička: 

PhDr. Michala Ivanová

prostredníctvom databázy Virtuálna knižnica

konzultačné hodiny pre rodičov: 

štvrtok :  9:30 – 11:30 

piatok : 13:30 – 15:30

konzultačné hodiny pre žiakov: 

štvrtok :  10:30 – 12:00

piatok : 7:30 – 10:30


Cieľom práce školského psychológa je poskytovať psychologickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť žiakom, ich zákonným zástupcom, pedagógom a ďalším pedagogickým zamestnancom školy a to  v oblasti optimalizácie osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu žiakov, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. 

Konkrétne :

– Poskytuje konzultačno-poradenské služby žiakom, rodičom i učiteľom.

– Sleduje úroveň školskej spôsobilosti detí vstupujúcich do školy, navrhuje efektívne intervencie na jej rozvíjanie

– Zúčastňuje sa zápisu detí do 1. ročníka pre nasledujúci školský rok.

– Realizuje depistážne vyšetrenia detí nezaškolených v MŠ.

– Aktívne spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom pri výchovno-vzdelávacom procese individuálne začlenených žiakov a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

– Angažuje sa pri integrácii žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami do normálneho výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle ich plnej akceptácie.

–  Aktívne spolupracuje s výchovným poradcom a koordinátorom prevencie na škole.

– Realizuje pozorovania v triedach za účelom odhalenia problémových žiakov, prípadne problémových vzťahov medzi žiakmi, prípadne učiteľmi a žiakmi.

– Prostredníctvom psychodiagnostických metód mapuje osobnosť žiaka, jeho schopnosti, osobnostné vlastnosti, orientačne identifikuje prítomnosť poruchy správania a učenia a v spolupráci s pedagógmi či inými odborníkmi sa podieľa na ich zmiernení.

– Pracuje so žiakmi s emocionálnymi poruchami a poruchami správania, predovšetkým so sklonom k delikventnému správaniu alebo psychickému ochoreniu. V kooperácii s triednymi učiteľmi sa podieľa na tvorbe a realizácii intervenčných programov a postupov zameraných na modifikáciu nežiaduceho správania.

– Realizuje aktivity v snahe predchádzať vzniku rozličných problémov (prevencia), riešiť už vzniknuté problémy a následne zmierňovať následky týchto ťažkostí.

– V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa zabezpečuje monitoring a aktívnu ochranu pred nežiaducimi javmi ako napr. : záškoláctvo, agresivita, násilie, šikanovanie, týranie, zneužívanie návykových látok apod.

– Rieši sociálne vzťahy a otázky v školských triedach, pracuje na formovaní pozitívnej sociálnej klímy v školskom prostredí.

– V súlade s Metodickým usmernením č.7/2006 – R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach realizuje preventívne aktivity cielené na predchádzanie a zamedzenie šikanovania.

– Poskytuje konzultácie a rady v oblasti voľby povolania samotným žiakom, rodičom i učiteľom 

– Vykonáva odborné činnosti v rámci psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. 

– Pomáha učiteľom nájsť adekvátne postupy a prístupy vo výchovno – vzdelávacom procese vo vzťahu k žiakom, podporuje a zvyšuje ich psychologickú pripravenosť a spôsobilosť. 

– Aktívne pracuje na zabezpečení efektívnejšej kooperácie školy a rodiny a zároveň i  na skvalitňovaní medziľudských vzťahov na samotnej škole – teda celkove na humanizovaní školy.


Pre rodičov

Vážení rodičia.

Školský psychológ sa so žiakmi stretáva v rámci realizácie skupinových aktivít, no rovnako i individuálne na podnet samotného žiaka,  učiteľa alebo rodiča. V prípade, že vyvstane potreba dlhodobejšej spolupráce so žiakom, školský psychológ kontaktuje zákonného zástupcu žiaka, vyžiada si od neho súhlas a až následne sa stanoví ďalší plán spolupráce so žiakom. Samozrejmosťou je dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov a mlčanlivosti. Všetky informácie sú prísne dôverné. Psychológ dodržiava mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone svojej činnosti dozvedel, a to aj po skončení pracovného pomeru. 

Psychológ Vám je k dispozícii v prípade, že :

– chcete prekonzultovať vzdelávacie ťažkosti vášho dieťaťa, 

– ak prechádzate krízou či náročnou rodinnou situáciou, ktorá môže ovplyvňovať vaše dieťa, 

– ak vnímate problémy v sociálnych vzťahoch vášho dieťaťa, alebo 

– ak sa chcete zorientovať v rámci voľby profesijnej orientácie. 

Ak je u žiaka predpoklad na pretrvávanie ťažkostí vo výchovno, vzdelávacom procese, pripraví podklady na odborné vyšetrenie a zabezpečí pomoc zo strany  odborných zamestnancov poradenských zariadení. Toto sú len základné, rámcové témy, s ktorými sa školský psychológ stretáva najčastejšie. Obrátiť sa naňho samozrejme môžete aj v prípade, ak budete potrebovať prekonzultovať, poradiť sa či porozprávať sa aj o iných záležitostiach a problémoch, ktoré súvisia s výchovou či vzdelávaním vášho dieťaťa.


Pre žiakov

Milý žiak, žiačka.

Na školského psychológa sa pokojne obráť, ak sa potrebuješ porozprávať, zdôveriť, poradiť sa či opýtať sa :

 • na učenie a školské výsledky, 
 • ak si nespokojný so svojimi známkami, 
 • ak sa potrebuješ lepšie a jednoduchšie učiť, ak si chceš osvojiť správne študijné návyky, 
 • ak strácaš motiváciu k učeniu, 
 • ak pociťuješ trému, strach zo skúšania, písomiek či testov
 • ak máš otázku v rámci porúch učenia a integrácie žiaka so špecifickými výchovno-vzdelávacími problémami,
 • ak sa rozhoduješ pre vhodnú strednú školu či profesiu,
 • ak máš ťažkosti zadaptovať sa pri nástupe do školy či prechode na druhý stupeň,
 • ak máš pocit separácie v triede, konfliktných vzťahov v kolektíve, 
 • ak  riešiš vzťahové záležitosti, nielen v triede ale aj s inými kamarátmi, známymi, rodičmi i ďalšími rodinnými príslušníkmi 
 • ak prežívaš ťažké obdobie, ak ťa niečo trápi, ak je niekomu ublížené alebo je ubližované tebe,
 • ak sa chceš v niečom zlepšiť a posunúť vpred či pracovať na sebadôvere, komunikačných zručnostiach, pri zvládaní pocitov úzkosti či neistoty…

To samozrejme nie je všetko. Môžeš prísť s akýmkoľvek problémom a budeme hľadať spoločné riešenia či smerovanie, môžeš dostať podporu, aby si sa pri riešení problémov možno necítil osamelo, neisto a mohol znova začať dôverovať ľuďom a postupne aj samému sebe. 

Základom spoločných stretnutí je pravidlo mlčanlivosti. U mňa platí, že to, čo si navzájom povieme, čo sa dozvieme, ostane iba  medzi nami. Výnimku samozrejme tvoria situácie, kedy by okolnosti mohli ohroziť teba či niekoho v tvojom okolí.

Návrat hore