Výchovný poradca

Výchovný poradca: Ing. Zita Hlaučová

Konzultačné hodiny: streda 13:00 – 15:30 hod.

Riaditeľ školy: PaedDr. A. Suchan

Konzultačné hodiny: streda 15:00 – 16,00 hod.

Konzultácie je možné dohodnúť vopred telefonicky alebo osobne.


Náplň práce výchovného poradcu:

– je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca s vedením školy, s pedagógmi, s triednymi učiteľmi, so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými, šikanovanými alebo problémovými deťmi, pomáha riešiť problémy s dochádzkou, krádežami, konfliktami, agresivitou, alkoholom, drogami, poruchami učenia a správania, s rodičmi, s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – so sociálnou kuratelou (v súvislosti so sociálno-patologickými javmi), s políciou (pri problémovom správaní, ale aj preventívne pri organizovaní prednášok, besied), so strednými školami (poskytovanie informácií, nábor, prezentácia)

– pedagogická diagnostika problémových žiakov

– uskutočňovanie prevencie školského zlyhávania, preťažovania žiakov, šikanovania a pod.

– vykonávanie krokov smerujúcich k riešeniu problému ( psychologické vyšetrenia, rozhovory s rodičmi, zasadania výchovných komisií)

– sledovanie vývinu profesijných záujmov žiakov

– metodická pomoc triednym učiteľom

– úzka spolupráca s kariérovým poradcom pri orientácii žiakov vo svete práce

– zabezpečenie aktívnej ochrany detí pred sociálno-patologickými prejavmi, realizovanie princípu včasnej intervencie stálym a priebežným monitorovaním správania sa detí

– venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zdravotným postihnutím a nadaným žiakom

Návrat hore