Kariérový poradca

Kariérový poradca pri svojej práci bude v šk. roku 2022/2023 pracovať a postupovať v súlade:

– so Zákonom č.245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

– s POP MŠ SR na školský rok 2022/2023,

– s Vyhláškou MŠ SR o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a  poradenských zariadeniach § 26 zákona č. 138/2019 Z.z.,

– podľa § 131 ods. 6 školského zákona sa vymedzuje cieľ kariérového poradenstva, ktorým je najmä zosúladenie kariérového vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu práce,

– na vyššie uvedené inštitucionálne rozdelenie kompetencií výkonu kariérového poradenstva nadväzuje zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

– využívať užitočné linky o prehľade škôl a ich naplnenosti: http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx ,

– metodické materiály: https://www.minedu.sk/metodicke-materialy/,

– dôležité informácie o možnosti štúdia, informácie pre rodičov, žiakov: http://komposyt.sk.

Kariérový poradca bude plniť nasledovné úlohy:

Kariérový poradca v rámci zosúladenia kariérového vývinu žiaka s individuálnymi jeho predpokladmi a záujmami v tomto školskom roku bude:

  1. a) vykonávať diagnostickú činnosť predpokladov a záujmov žiaka,
  2. b) koordinovať poskytovanie a výmenu informácií medzi žiakmi, zákonnými zástupcami, strednými školami, príslušným CPPPaP,
  3. c) poskytovať informačnú a konzultačnú činnosť, individuálne a skupinové kariérové poradenstvo pre žiakov a ich zákonných zástupcov,
  4. d) využívať informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania zverejnenej na potrebyovp.sk a www.dualnysystem.sk,
  5. e) zamerať sa na podporu a vyhľadávanie ďalších možností štúdiá menej úspešným žiakom.

Hlavné úlohy kariérového poradcu:

– úzka spolupráca s vedením školy, triednymi učiteľmi, šk. psychologičkou, žiakmi a zákonnými zástupcami,

– v priebehu školského roka sa zúčastňovať na zasadnutiach sekcie kariérového poradenstva a plniť úlohy podľa potrieb školy,

– pri organizovaní šk. výletov, exkurzií a iných mimoškolských podujatí spojiť zameranie aj na profesijnú orientáciu žiakov,

– oboznámiť žiakov 5.,8. a 9. ročníka o možnostiach ďalšieho štúdia na SŠ a pomôcť pri orientácii k správnej voľbe povolania,

– zabezpečiť metodickú pomoc triednym učiteľom na Triednických hodinách pri témach profesijnej orientácie,

– hľadať aj pre menej úspešných žiakov pri ďalšom uplatnení vhodné SŠ pre ich štúdium na základe rovností šancí na kvalitné ďalšie vzdelávanie,

– postupné a sústavné poskytovanie informácie rodičom o typoch a druhoch škôl, ich možnosti štúdiá, o sústave študijných odborov,

– systematická poradenská a konzultačná pomoc formou informačných materiálov na centrálnej nástenke, cez elektronickú žiacku knižku, cez portál bezkriedy.sk,

– na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku a programy Proforient a doklady, venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete a programu Sprievodca svetom povolaní,

– podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov k voľbe povolania,

– zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy v určených termínoch.

Návrat hore