Plán práce kariérového poradcu

HARMONOGRAM  ÚLOH

September

Vypracovanie plánu práce kariérového poradcu.

Centrálna nástenka o možnostiach štúdia na SŠ.

Aktualizovať evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v programe Proforient.

Aktualizovať databázu žiakov 8.a 9.ročníka v programe Proforient.

Pripraviť informačný list pre rodičov o postupe prijímacieho konania na SŠ.

Pripraviť aktualizáciu harmonogramu prijímacieho konania na webové sídlo školy.

Viesť evidenciu žiakov so zníženou pracovnou schopnosťou – venovať im osobitnú pozornosť v oblasti profesijnej orientácie a prijímacieho konania.

Október

Uskutočniť stretnutia so žiakmi 9.ročníka v rámci triednickej hodiny – k profesijnej orientácii „Kam po ZŠ – moje možnosti“.

Pohovory s problémovými žiakmi – ZPS, slabý prospech pre zvolený druh školy, zisťovanie záujmov o ďalšie štúdium vzhľadom na problémy žiaka, prípadne odporučenie preorientácie žiaka na iný typ školy.

Zistenie predbežného záujmu žiakov 5.,8. a 9. ročníkov o štúdium na SŠ skupinové aktivity.

Priebežne aktualizovať a sprístupňovať informácie o možnostiach štúdia na gymnáziách, SŠ a SOU žiakom 5., 8. a 9.ročníka.

Zúčastniť sa prezentácie študijných odborov SŠ „Správna voľba povolania -príležitosť k úspechu“ – žiaci 8. a 9.ročníka.

Vypracovanie predbežného zoznamu žiakov so záujmom štúdia na SŠ.

Importovať do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

T: od 18.10.2022

Informovať žiakov a rodičov o možnostiach pedagogicko-psychologického poradenstva pre žiakov v oblasti profesijnej orientácie a voľby povolania na CPPPaP Zuzkin Park 10.

Uskutočniť v spolupráci so šk. psychologičkou a CPPPaP aktivitu zameranú na profesijnú orientáciu žiakov 9.ročníka.

T: od 18.10.2022

 

November

Uskutočniť v spolupráci so školskou psychologičkou a CPPPaP psychologické testy k výberu SŠ pre žiakov 9.ročníka.

T: od 08.11.2022

Zber podkladov pre Testovanie 5 a Testovanie 9 – 2023

T: od 14.11 – 30.11.2022

Aktualizovanie nástenky.

Uskutočniť stretnutia so žiakmi 8.ročníka v rámci triednickej hodiny – k profesijnej orientácii „Aké sú moje možnosti“.

Doplniť evidenciu žiakov 8.ročníka hlásiacich sa na bilingválne gymnázia.

Zúčastniť sa Medzinárodného veľtrhu “ProEduco” – prezentácia SŠ pre žiakov 9. ročníka.

Spracovať údaje profesijného záujmu žiakov na stredné školy pre ŠVS Michalovce.

Informovať rodičov a žiakov 5.ročníka o možnostiach štúdia na 8- ročných gymnáziách a rodičov žiakov 8.ročníka o možnostiach štúdia žiakov na bilingválnych gymnáziách(RZ).

Umožniť vstupy náborových pracovníkov zo SŠ do 9. ročníka a účasť žiakov na Dňoch otvorených dverí podľa možnosti školy.

Umožniť priebežne počas roka vstup do tried pre pracovníkov z firiem, ktoré poskytujú duálne vzdelávanie.

Realizovať individuálne konzultácie s rodičmi a žiakmi.

Individuálne a skupinové pohovory so žiakmi.

Integrácia- 8.ročník, zameranie povolania – rozvoj komunikačných zručností v mediálnej oblasti.

December

Individuálne pohovory so žiakmi a ich rodičmi o výbere vhodného štúdia.

Konzultácie so žiakmi a rodičmi o zvolených povolaniach s talentovou skúškou.

Zmeny v záujme žiakov o stredné školy a ich nahlasovanie na ŠVS.

Informácie o talentových skúškach a príprava žiakov.

Doplnenie agendy KP o ďalšie informácie problémových žiakov.

Január

Doručiť zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu.

T: 13.1.2022

Doplniť záujem žiakov 5.ročníka o 8-ročné gymnáziá a žiakov 8.ročníka o bilingválne gymnáziá.

Uskutočniť RZ pre rodičov žiakov 9.ročníka – základné informácie o možnostiach štúdia na SŠ.

Importovať do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

T: od 17.1.2022

Individuálna poradenská práca so žiakmi, ktorí sú nerozhodní alebo uvažujú o neprimeranej voľbe povolania a štúdia.

Individuálne pohovory s rodičmi o voľbe ďalšieho štúdia či pracovného uplatnenia ich detí, v prípadoch neadekvátnej voľby poukázať na iné možnosti.

Sledovanie internetových stránok – informácie o SŠ, dňoch otvorených dverí.

Zabezpečiť vypísanie a preberanie zápisných lístkov pre rodičov žiakov hlásiacich sa na školy s talentovou skúškou (na RZ).

Február

Zverejniť pre žiakov a rodičov kritéria prijatia na SŠ a termíny prijímacích skúšok na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu v rámci RZ.

T: do 1.2.2023

Zabezpečiť kompletizáciu prihlášok na SŠ (5.,8. a 9.roč.).

T: od 20.2.2023

Uskutočniť aktivitu pre žiakov 9.ročníka so šk. psychologičkou a CPPPaP zameranú na zvládanie stresu pred testovaním a prijímacími skúškami.

Zverejniť na centrálnej nástenke termíny talentových skúšok SŠ pre žiakov (5.,8.a 9.roč.)

T: do 20.3.2023

 

 

Marec 

Odoslať 2.zber informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov. Aktualizovaný záujem o všetky školy vrátane gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

T:do 3.3.2023

Importovať do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia z internetu.

T: od 7.3.2023

Zákonný zástupca žiaka 5.,8. a 9.ročníka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ .

T: do 20.3.2023

Overenie športového výkonu – prvá fáza talentových skúšok na SŠŠ

T: 21.3.2023 a 14.4.2023

Zistiť počet prijatých žiakov na školy s talentovou skúškou, doplniť informácie žiakom, ktorí neboli prijatí.

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ

T: 22.3.2023 a 23.3.2023

Apríl

Uskutočniť v spolupráci so šk. psychologičkou a CPPPaP aktivitu zameranú na profesijnú orientáciu žiakov 8.ročníka.

Uskutočniť v spolupráci so školskou psychologičkou a CPPPaP psychologické testy k výberu SŠ pre žiakov 8.ročníka.

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ – náhradný termín

T: 4.4.2023 a 5.4.2023

Zabezpečiť 3.zber – stav podľa prihlášok na SŠ pre ŠVS Michalovce a doručiť na CPPPaP Zuzkin park 10

T : do 10.4.2023

Importovať do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia z internetu.

T: od 19.4.2022

Importovať do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia z internetu.

T : od 19.4.2023

Uskutoční sa 1.kolo 1. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2. fáza)

T: 28.4.2023 a 3.5.2023

Máj

Uskutoční sa 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

T: 4.5.2023 a 5.5.2023

Importovať do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

T: od 5.5.2023

Uskutoční sa 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

T: 9.5.2023 a 10.5.2023

Uskutoční sa 1.kolo 2. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2. fáza)

T: 11.5.2023 a 15.5.2023

Sprístupniť informácie neprijatým žiakom a ich zákonným zástupcom o možnostiach ďalšieho postupu po prvom kole prijímacích skúšok  (vrátane osemročných gymnázií).

  • Odvolacie konanie po kole prijímacích skúšok (aj talentové odbory)

T:  od 16.5.2023

Prijímacie skúšky na SŠ – analýza prijatých, respektíve neprijatých žiakov, zabezpečenie ďalšieho servisu, vypísanie nových prihlášok do druhého kola prijímacích skúšok.

ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta.

T: od 16.5.2023

SŠ zašlú do ŠVS Michalovce výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov ako export z programu PS. Na portáli webu ŠVS Michalovce zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta.

T: do 26.5.2023

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ

T: 17.5.2023

Jún

Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom

T: 1.6. – 15.6.2023

Riešiť neprijatých žiakov 9.ročníka – prihlášky do 2. kola prijímacích skúšok.

T: do 6.6. 2023

Uskutoční sa 2. kolo prijímacích skúšok.

T:  20.6. 2022 – 21.6.2023

Odvolacie konanie po  2. kole prijímacích skúšok

T: od 21.6. 2023

Doplniť a skompletizovať základné informácie žiakov 8.ročníka v programe Proforient k prihláškam na strednú školu a zaslať do príslušného ŠVS.

T: do 7.7.2023

Vyhodnotiť činnosť na úseku kariérového poradenstva.

Urobiť prehľad o prijatí žiakov na jednotlivé druhy škôl., resp. na Úrad práce, štatistiky z ÚPSVAR

 

Poznámka:

Plán práce kariérového poradcu je otvorený, a preto je možné ho v priebehu školského roka aktuálne dopĺňať.

V Košiciach 5.9.2022                                        Mgr. Gabriela Vojteková

Návrat hore