Zápis žiakov do 1. ročníka

Vážení rodičia!   

                                                                                                                                         FOTO

 

            Dovoľte, aby sme sa Vám prihovorili v súvislosti so zápisom žiakov do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v apríli 2021.

Vstup do školy je významná udalosť v živote mladého človeka. Je to udalosť, ktorá sa hlboko vryje do pamäti detí, rodičov a mnohokrát ovplyvní celoživotný vzťah k štúdiu Vášho dieťaťa.

Určite dôkladne zvažujete voľbu budúcej školy pre Vaše dieťa.

            ZŠ na Starozagorskej ulici č. 8 Vám ponúka vzdelávanie a výchovu milými chápavými učiteľkami a vychovávateľkami, množstvo krúžkov, činnosť v ŠKD od 615do 1600hod, krásne telocvične, ihrisko s umelou trávou.

V budove školy je ZUŠ s odbormi spev a hudba, pobočka mestskej knižnice a CVČ so širokou ponukou záujmovej činnosti. V bezprostrednej blízkosti je súkromná tanečná škola – Dom ľudového tanca.

Škola ako každá iná? – Hlavne „po ruke“= pohodlie rodiny!

Nad našou školou prehrmeli rôzne búrky, ale je TU a je TU pre VÁS. Ak sa chcete dozvedieť o úrovni výchovy a vzdelávania školy, môžete sa obrátiť na niektorého z rodičov, ktorého dieťa navštevuje ZŠ Starozagorská 8, otvoriť si stránku školy www.zsstarozagorska.sk alebo osobne prísť na návštevu.

 

Radi Vás uvítame!

 

Vážení rodičia zverte svoje deti do rúk profesionálov, každý pedagogický zamestnanec školy je kvalifikovaný, vo svojej profesii sa neustále vzdeláva. a spĺňa požiadavky európskeho štandardu. Inovácie na vyučovaní v zmysle reformy v školstve SR sú neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na každej vyučovacej hodine na našej škole.

 

Ďalšie výhody školy pre Vaše dieťa?

 

1. Blízkosť – najbližšie k Vášmu bydlisku.

Spomeňte si, keď musíte s dieťaťom vyjsť v silnom vetre či mraze, fujavici či daždi?. Milé mamičky, Vy najčastejšie odprevádzate svoje ratolesti do školy. Neraz sa musíte postarať ešte o mladšie dieťa. Ráno je Vám vzácna každá chvíľka. Ušetrite si čas tým, že dieťa zapíšete pre Vás do najbližšej kvalitnej školy. Veď aj popoludní treba zájsť po neho.


2. Bezpečnosť – dostať sa do budovy školy bez toho, aby ste museli prechádzať cez frekventovanú cestnú komunikáciu.

 Samostatnejšie deti prichádzajú do školy bez doprovodu už od prvých týždňov školskej dochádzky.

 

Blízkosť a bezpečnosť Vám a Vášmu dieťaťu v tejto časti sídliska zabezpečí len naša škola.

 

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu!

 

Radi Vás a Vaše dieťa privítame na zápise

 

                   Mesto Košice určilo nasledovné termíny zápisov:

 9. apríla 2021  od 14,00 hod. do 18,00 hod.

10. apríla 2021 od 8,00 hod. do 12,00 hod. 


 

Uchádzame sa o Vašu priazeň. Ste rodič dieťaťa narodeného do 31.08.2015  a vyberáte pre neho základnú školu?

 

Vyberte si našu!               Ďakujeme. 

 

Čo ponúkame?  TU     

  Odbornosť na vyučovaní v bežnej triede, v školskom klube detí a aj v špeciálnej triede pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Zdravie – škola podporujúca zdravie ( zapojenie do rôznych projektov) s celodennou starostlivosťou, mimo hlavnej cesty.

ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY – podľa výberu žiakov.

 

Okrem toho naša škola ponúka:

 učiteľky cudzích jazykov -ANJ, NEJ, RUJ, vybavenie počítačových miestností, vybavenie odborných učební a bežných tried IKT, športový areál  - futbal, florbal, v budove školy: ZUŠ /spev, nástroj - klavír, trubka, akordeón/, Centrum voľného času, knižnica.  

 

Na zápis je potrebné si priniesť:

·       rodný list dieťaťa, občianske preukazy zákonných zástupcov, alebo občiansky preukaz zákonného zástupcu a  čestné prehlásenie od druhého zákonného zástupcu na vykonanie zápisu.

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice
č. 146
o školských obvodoch na území mesta Košice
 

 

príloha

 

                 

PrílohaVeľkosť
20.12.2013+def+znenie+VZN+č.+146.pdf121.78 KB
Príloha+k+VZN+o+školských+obvodoch.pdf443.8 KB