Zámer prenájmu

Na základe schválenia zámeru prenájmu dočasne voľného školského majetku primátorom mesta Košice jeho stanoviskom zo dňa 6.5.2022 (list č. MK/A/2022/14030) v zmysle § 109 ods. 2 Štatútu mesta Košice, týmto zverejňujem zámer prenechať školský majetok (viď nižšie priložené súbory) do nájmu v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce, a to:

– na dobu určitú – 2 roky (1.7.2022 – 30.6.2024),

– s podmienkou, že sa nájomca zaviaže vykonávať údržbu prenajatého majetku na vlastné náklady,

– s minimálnou výškou nájomného 9 €/m2/rok určenou podľa časti D.2 Prílohy č. 4 k Štatútu mesta Košice,

– za účelom zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu.

Registrácia záujmu o prenajatie prostredníctvom predloženia cenovej ponuky buď na  adresu: ZŠ Starozagorská 8, Košice, alebo osobne do podateľne  školy – bude spustená odo dňa 2.6.2022, 12.00 hod. a ukončená dňa 20.6.2022, 12.00 hod.

 

Košice 2.6.2022                                                                                                                                        Riaditeľ školy

 

Prílohy                                                                                                                     

PODMIENKY PRENAJMU TRIED.pdf                                                               

Pôdorys školy a špecifikácia predmetu nájmu v trakte F a trakte A 

Zamer prenajatia 2022-2024_ZS Strzg8KE

Scroll to Top