Zámer prenájmu

Na základe schválenia zámeru prenájmu dočasne voľného školského majetku primátorom mesta Košice jeho stanoviskom zo dňa 23.5.2024 (list č. MK/A/2024/14672) v zmysle § 109 ods. 2 Štatútu mesta Košice, týmto zverejňujem zámer prenechať školský majetok (viď nižšie priložené súbory) do nájmu v zmysle § 9aa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce, a to:

– na dobu určitú – 2 roky (1.7.2024 – 30.6.2026),
– s podmienkou, že sa nájomca zaviaže vykonávať údržbu prenajatého majetku na vlastné náklady,
– minimálnou výškou nájomného 9 €/m2/rok určenou podľa časti D.2 Prílohy č. 4 k Štatútu mesta Košice,
– za účelom zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu.

Registrácia záujmu o prenajatie – v zmysle zverejneného zámeru, a to  prostredníctvom predloženia cenovej ponuky buď na  adresu: ZŠ Starozagorská 8, Košice, alebo osobne do podateľne  školy – bude spustená odo dňa 4.6.2024, 12.00 hod. a ukončená dňa 4.7.2024, 12.00 hod.

Košice
4.6.2024
Riaditeľ školy

OZNÁMENIE ZÁMERU PRENÁJMU zo dňa 4.6.2024 – UPRESNENIE
Dňa 4.6.2024 zverejnený Zámer prenájmu dočasne voľného školského majetku na ZŠ Starozagorská 8, Košice sa týmto mení a dopĺňa v ustanovení 2. odseku 1. odrážky a znie nasledovne:
„– na dobu určitú – 2 roky (odo dňa účinnosti platnej nájomnej zmluvy  – 30.6.2026),“


Prílohy:

Podmienky prenájmu tried

Pôdorys školy a špecifikácia predmetu nájmu v trakte F a trakte A 

Zámer prenajatia 2024-2026_ZS Strzg8KE

Návrat hore