Opatrenia pre šk. rok 2022/2023 – Zelená otvoreným školám

Vážení rodičia,

s cieľom udržať bezpečné prostredie v našej škole po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a mimoriadnej situácie sa v školskom roku 2022/2023 riadime:

  • dokumentom MŠVVaŠ SR Zelená otvoreným školám z 15. 8. 2022,
  • Rozhodnutím ministra školstva č. 2022/19036:1-A1810 zo dňa 15.8.2022 s účinnosťou od 1.9.2022.

Uskutočňovanie školského prezenčného vyučovania v škole a prevádzka školských zariadení bude aj v školskom roku 2022/2023 prebiehať naďalej na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti. Rodič ho predkladá:

  1. pri nástupe do školy (5.9.2022),
  2. po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

Naďalej zostáva zachovaná pre riaditeľa školy možnosť z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. K obmedzeniu alebo k prerušeniu prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým triedam z dôvodu ochorenia COVID-19 môže dôjsť aj a základe opatrení príslušných orgánov. Čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole, počas ktorého bude vzdelávanie zabezpečované dištančne.

Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede alebo vo viacerých triedach žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Rodič môže zažiadať o OČR priamo na webovej stránke Sociálnej poisťovne: https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr . Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu
alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 je
pri žiakoch ZŠ limitované lehotou ospravedlnenia – na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti žiaka sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 5 dní. Potvrdenie od lekára môže byť škole (na: info@zsstarozagorska.sk) alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky (055/ 6440947).

Izolácia (obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19) trvá po dobu 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov ochorenia. Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Žiaci po skončení izolácie v škole a v školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.

Dobrovoľné samotestovanie je možné využiť v školách s výskytom 10 % žiakov pozitívnych na ochorenie COVID-19 z celkového počtu žiakov školy. V takom prípade riaditeľ školy môže požiadať miestne príslušný RÚŠS o antigénové samotesty pre tých žiakov, ktorých rodičia hlásia ich nedostatok, do vyčerpania skladových zásob (pre každého nahláseného žiaka 5 ks samotestov  – 1 balenie). Testovanie sa realizuje preventívne, resp. podľa potreby, v prípade opätovného výskytu ochorenia COVID-19. V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka/plnoletý žiak bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.

Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR (č. 35/2022 zo dňa 9.6.2022) žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. Z obavy o svoje zdravie môže aj naďalej dieťa/žiak a zamestnanec mať dobrovoľne prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.

Vykonávanie tzv. ranného filtra (meranie teploty pri vstupe do školy ) z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov je nateraz v rovine odporúčania. Jeho prípadné zavedenie na našej škole sa uskutoční v nadväznosti na aktuálnu epidemickú situáciu, o čom budeme rodičov a zákonných zástupcov včas informovať. V prípade, že žiak pri rannom filtri prejavuje akýkoľvek príznak COVID-19, je potrebné bezodkladne informovať rodiča, aby si ho prišiel vyzdvihnúť. Do tej doby je žiak umiestnený v izolačnej miestnosti.

Stravovanie v jedálni je umožnené len žiakom a zamestnancom. Prevádzka zariadení školského
stravovania v rozsahu konzumácie jedál a nápojov sa do skončenia mimoriadnej situácie vyhlásenej uznesením vlády SR č. 142 z 26. februára 2022 umožňuje na základe rozhodnutia ministra školstva aj pre príslušníkov ozbrojených síl SR. Súkromné prevádzky pôsobiace v areáli školy (napr. bufety) sa riadia aktuálnymi nariadeniami ÚVZ SR.

 

Košice 22.8.2022

PaedDr. Alexander Suchan, RŠ

 

 

Link na:

Zelená otvoreným školám – https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/  

Rozhodnutie ministra školstva – https://www.minedu.sk/data/att/24227.pdf

Príloha Vyhlásenie o bezpríznakovostihttps://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy – https://www.minedu.sk/data/att/24229.pdf

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 35/2022 V. v ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (zverejnená 9. 6. 2022) – https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_35.pdf

Uznesenie vlády SR č. 142 z 26. februára 2022 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny – https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19926/1

Návrat hore