“Pomáhajúce profesie v edukácii II”

V školskom roku 2021/2022 pre podporu inklúzie žiakov so ŠVVP a zdokonalenie ich procesu prípravy na výber povolania sme sa zapojili do národného projektu MPC Bratislava spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom (OP: Ľudské zdroje, PO: 1 Vzdelávanie):

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Účasťou v tomto projekte škola k 1.9.2021 získala vybudovanie inkluzívneho tímu (šk. psychológ, soc. pedagóg, 3 asistenti učiteľa).

Odkaz: https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte

Scroll to Top