1 2 3

Špeciálne triedy pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

Máte školopovinné dieťa s narušeným vývinom reči, s vývinovou dysfáziou,
s ťažkou dysláliou, či inými druhmi narušenej komunikačnej schopnosti?

Neváhajte, a kontaktujte nás, pretože kapacita týchto tried je obmedzená.

Sme školou, ktorá zriadila a otvorila ako prvá v Košiciach v roku 2011 prvý ročník špeciálnej triedy pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS).

Podmienky pre prijatie deťaťa

  • veková hranica 6 rokov

  • odporučenie psychológa

  • odporučenie logopéda

  • odporučenie špeciálneho pedagóga

  • žiadosť rodiča

Kontakt

tel. číslo : 055/6440947

e-mail: info@zsstarozagorska.sk

web: www.zsstarozagorska.sk

Scroll to Top