Špeciálne triedy pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS)

Máte školopovinné dieťa s narušeným vývinom reči, s vývinovou dysfáziou, s ťažkou dysláliou, či inými druhmi narušenej komunikačnej schopnosti?

Neváhajte, a kontaktujte nás, pretože kapacita týchto tried je obmedzená.

Sme školou, ktorá zriadila a otvorila ako prvá v Košiciach v roku 2011 prvý ročník špeciálnej triedy pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS).

Bola zriadená z dôvodu zabezpečenia optimálnych podmienok pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj detí s narušeným vývinom reči, ktoré nemajú vytvorené v bežnej ZŠ. Žiaci po ukončení 1. stupňa následne pokračujú v špeciálnych triedach s narušenou komunikačnou schopnosťou na 2. stupni.
Na 1. stupni sa vyučuje v triede s počtom min. 4 a max. 8 žiakov, na 2. stupni sa vyučuje v triede s počtom max. 10 žiakov, čo umožňuje venovať sa im individuálne.

Učebné osnovy pre NKS

Výuka prebieha podľa učebných osnov vzdelávacieho programu pre žiakov s NKS – primárne vzdelávanie s akceptovaním danej rečovej poruchy. Obsah vzdelávania je totožný s obsahom pre základné školy a je zameraný na rozvoj matematických predstáv a pojmov, priestorovej orientácie, hrubej a jemnej motoriky, grafomotoriky, sluchového a zrakového vnímania, taktilno-kinestetického vnímania ako aj na rozvoj komunikačných schopností. Súčasťou učebných plánov všetkých ročníkov je vyučovací predmet Individuálna logopedická intervencia (ILI), ktorý vyučuje logopéd.

Podmienky pre prijatie dieťaťa

  • veková hranica 6 rokov
  • odporučenie psychológa
  • odporučenie logopéda
  • odporučenie špeciálneho pedagóga
  • žiadosť rodiča

Kontakt

tel. číslo : 0948 167 577
e-mail: info@zsstarozagorska.sk
www.zsstarozagorska.sk

Pred zaradením sa dieťa zúčastní špeciálno-pedagogickej diagnostiky, ktorou sa zistí úroveň jeho grafomotorických zručností, rozumových schopností a reči. O jeho zaradení rozhodne prijímacia komisia.

Návrat hore