Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách

Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

Vážení rodičia,

v prílohe nájdete Usmernenie MŠVVaŠ SR k bezpečnému prostrediu v školách počas pandémie, ktoré bolo aktualizované 10.5.2022 a podľa ktorého sa riadi vyučovací proces aj na našej škole.

Z tohto usmernenia, okrem iného, vyplývajú: podmienky písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti predkladaného rodičmi (po 3 dňoch prerušenej dochádzky žiaka), alebo i možnosť ospravedlnenia žiaka rodičom na 5 po sebe idúcich vyučovacích dňoch. Taktiež vysvetľuje možnosti dobrovoľného samotestovania (pri výskyte 10% žiakov pozitívnych na COVID-19.

A. Suchan, riaditeľ školy

Návrat hore