Obnovenie školského vyučovania

Na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania  RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva  č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 mesto Košice ako zriaďovateľ MS a ZŠ od 1.3.2021  obnovuje školské vyučovanie:

1.      a) materských školách,

         b) základných školách na prvom stupni,

2.       obnovuje individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre žiakov vo veku prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a     hra na dychový nástroj,

3.      obnovuje prevádzku

     a) školských klubov detí,

     b) zariadení školského stravovania pre deti a žiakov škôl uvedených v prvom bode;

za podmienok uvedených v materiáli „Návrat do škôl 2021“ a príslušných príloh.

Návrat hore