Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ 5.4. – 6.4.2024

Vážení rodičia!

Dovoľte, aby sme sa Vám prihovorili v súvislosti so zápisom žiakov do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 5. a 6. apríla 2024.

Vstup do školy je významná udalosť v živote mladého človeka. Je to udalosť, ktorá sa hlboko vryje do pamäti detí, rodičov a mnohokrát ovplyvní celoživotný vzťah k štúdiu Vášho dieťaťa.

Určite dôkladne zvažujete voľbu budúcej školy pre Vaše dieťa.

ZŠ na Starozagorskej ulici č. 8 Vám ponúka vzdelávanie a výchovu milými chápavými učiteľkami a vychovávateľkami, množstvo krúžkov, činnosť v ŠKD od 615do 1600hod, krásne telocvične, ihrisko s umelou trávou.

V budove školy pôsobí:

  • Základná umelecká škola, ktorá vyučuje predmety v hudobnom odbore (spev, hra na klavíri, keyboarde, flaute),
  • pobočka mestskej knižnice
  • CVČ so širokou ponukou záujmovej činnosti.

V bezprostrednej blízkosti je súkromná tanečná škola – Dom ľudového tanca.

Škola ako každá iná? – Hlavne „po ruke“ = pohodlie rodiny!

Nad našou školou prehrmeli rôzne búrky, ale je TU a je TU pre VÁS. Ak sa chcete dozvedieť o úrovni výchovy a vzdelávania školy, môžete sa obrátiť na niektorého z rodičov, ktorého dieťa navštevuje ZŠ Starozagorská 8, otvoriť si stránku školy www.zsstarozagorska.sk alebo osobne prísť na návštevu.

Prijímať budeme deti do dvoch tried.  Najvyšší počet žiakov v bežnej triede základnej školy je 25, v špeciálnej triede pre žiakov s chybami reči najviac osem žiakov. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15.6.2024.

Mnohí sa pýtate, aké kritériá ovplyvnia prijatie Vášho dieťaťa do našej školy. Dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku k 31. augustu 2024 (vrátane) musí byť školsky zrelé (v prípade nedosiahnutia školskej zrelosti sa riadime podľa § 19 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z). Uvítame, ak bude mať Vaše dieťa potvrdené odborníkom, že je školsky zrelé. Tu prosíme, naozaj správne – aj na základe posudkov odborníkov – vyhodnoťte, či je dieťa do školy už pripravené, skutočnosť, že je „vysoké“ alebo „má na to vek  – 6 rokov pred septembrom“ toto automaticky nezaručuje.

Dôležité dokumenty a tlačivá

Návrat hore