Výchovný poradca

Výchovný poradca: ing. Zita Hlaučová                                                   Riaditeľ školy: PaedDr. A. Suchan

Konzultačné hodiny: streda 13:00 – 15:30 hod.                                       Konzultačné hodiny:

Konzultácie je možné dohodnúť vopred telefonicky alebo osobne                                                        streda 15:00 - 16,00 hod.     -                                                                       .                               

 

Poradenská psychologička: Mgr. E. Haklová

Spolupracujeme:

  • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park č. 10, 040 011 Košice,               Telefón:   055 / 787 16 11, 055 / 787 17 11
  • Špeciálno-pedagogická poradňa, Bocatiova 1, 040 01 Košice Telefón: 055 796 12 11

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva: www.centrumedizon.sk

Vyhľadajte ma,ak…

- potrebujete prekonzultovať správanie alebo výchovné problémy svojich detí

- potrebujete prekonzultovať školský prospech svojich detí

 

Náplň práce výchovného poradcu: 

- je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca s vedením školy, s pedagógmi, s triednymi učiteľmi, so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými, šikanovanými alebo problémovými deťmi, pomáha riešiť problémy s dochádzkou, krádežami, konfliktami, agresivitou, alkoholom, drogami, poruchami učenia a správania, s rodičmi, s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – so sociálnou kuratelou (v súvislosti so sociálno-patologickými javmi), s políciou (pri problémovom správaní, ale aj preventívne pri organizovaní prednášok, besied), so strednými školami (poskytovanie informácií, nábor, prezentácia)

- pedagogická diagnostika problémových žiakov

- uskutočňovanie prevencie školského zlyhávania, preťažovania žiakov, šikanovania a pod.

- vykonávanie krokov smerujúcich k riešeniu problému ( psychologické vyšetrenia, rozhovory s rodičmi, zasadania výchovných komisií)

- sledovanie vývinu profesijných záujmov žiakov

- metodická pomoc triednym učiteľom

- úzka spolupráca s kariérovým poradcom pri orientácii žiakov vo svete práce

- zabezpečenie aktívnej ochrany detí pred sociálno-patologickými prejavmi, realizovanie princípu včasnej intervencie stálym a priebežným monitorovaním správania sa detí

- venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zdravotným postihnutím a nadaným žiakom

    Katalóg stredných škôl nájdete na:
    www.stredneskoly.eu
    www.svsmi.sk