Voľné pracovné miesta

 

Informácia o voľných pracovných miestach:

 

ZŠ Starozagorská 8, Košice

zverejnenie informácie o voľnom pracovnom mieste

 

 

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:                      Základná škola, Starozagorská 8, Košice

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov:  učiteľ na druhom stupni základnej školy

Študijný odbor akademických predmetov:          Matematika, Fyzika

Začiatok pracovného pomeru: od 1. septembra 2021

Úväzok:                                     50-100%

Dĺžka pracovného pomeru:    september 2021 – 31.august 2022

Kvalifikačné predpoklady:  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

• Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

1. uvedené v Prílohe č. 1 Vyhlášky č. 1/2020 Z.z.,

 

Požadovaná prax: -

Platové podmienky: v zmysle Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

1.                 

Žiadosť

2.                 

Profesijný životopis

3.                 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

4.                 

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

 

Iné požiadavky:           Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
                                    Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
                                    Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.
                                    Schopnosť pracovať v tíme.

Ďalej:

·                    

analyzovanie a riešenie problémov, zodpovednosť,

·                    

informačná gramotnosť

·                    

individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom

·                    

organizovanie a plánovanie práce

·                    

komunikácia (jednanie s ľuďmi)

·                    

samostatnosť, tvorivosť

·                    

pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

·                    

bezúhonnosť

Požadované doklady:

·        

žiadosť o prijatie do zamestnania

·        

profesijný životopis

·        

motivačný list

·        

súhlas so spracovaním osobných údajov

·        

kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

doručiť poštou, osobne, alebo elektronicky do 25.6.2021 na adresu: info@zsstarozagorska.sk

Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

 

Po vyzvaní a po osobnom pohovore predloží úspešný uchádzač ďalšie doklady:

- potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov.

 

Kontakt:                055/644 0947, 0911 982 113

                               e-mail: info@zsstarozagorska.sk

                                         www.zsstarozagorska.sk

Košice 17.6.2021
PaedDr. Alexander Suchan, riaditeľ školy