Školský klub detí

Školský klub detí (ŠKD)

  • zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na ZŠ, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin; ide o organizovaný voľný čas,

Časová organizácia:

RANNÁ DRUŽINA: od 6.45 hod do 7.40 hod

ODCHOD Z ŠKD:

13.30 – 15.00 – 16.00 – 17.00
1.A, 2.A, 3.A, 4.Ahlavný vchod
1.B, 2.B, 3.B, 4.Bvchod od telocvične

Platba:

Zákonný zástupca prispieva na činnosť ŠKD prostredníctvom internet bankingu alebo priamo vkladom v banke vždy do 15-teho dňa v mesiaci sumou 20,00 EUR na účet SK38 5600 0000 0005 0390 8002. Variabilný symbol (VS) oznámi vychovávateľ začiatkom septembra. Do poznámky sa uvedie mesiac a rok, za ktorý sa platba uhrádza, napr. poplatok ŠKD 09/2021. Pri troch a viac školopovinných detí sa cena upravuje na 12 € za mesiac.

Odhlásenie z ŠKD je potrebné hlásiť vychovávateľom v danom oddelení mesiac dopredu, v opačnom prípade je nutné uhradiť platbu za celý mesiac.

https://www.kosice.sk/vzn/237

Oddelenia:

I. oddelenie: Zdenka Matejičeková

II. oddelenie: PhDr. Monika Némethová

III. oddelenie: Ľubomíra Barejová

IV. oddelenie: Bc. Anna Bočkoríková

V. oddelenie: Erika Illésová

Návrat hore