Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

Riaditeľ Základnej školy Starozagorská 8, Košice týmto pre zvýšenú chorobnosť žiakov po konzultácii s Odborom hygieny detí a mládeže RÚVZ v Košiciach a v zmysle čl. 5 bod 2 písm. c) MU MŠ SR č. 15/2005-R oznamuje prerušenie prezenčného vyučovania žiakov na našej škole v dňoch:  2.2. a 5.2.2024 pre žiakov nasledovných tried:

: 1.A, 2.A, 3.A, 4.B, 8.A.

Žiakom uvedených tried bude pokračovať vyučovanie dištančným plnením zadávaných úloh prostredníctvom školského informačného systému (EduPage), resp. virtuálnej knižnice (portál „bezkriedy.sk“).

Žiaci uvedených tried, ktorí sú stravníkmi školskej jedálne sú na uvedené dni z obedov odhlásení. Príp. odobratie obeda je možné po dohode s vedúcou ŠJ.

Riadne vyučovanie bude pokračovať v utorok 6.2.2024, pokiaľ nerozhodne inak príslušný nadriadený orgán.

https://zsstarozagorska.sk/wp-content/uploads/2021/04/Vyhlasenie-prerusenia-vyucovania_2.2.-5.2.2024.pdf

Návrat hore