Projekt “Nechceme byť sami”

Na našej škole prebiehalo od 1.9.2018 do 31.8.2021 vzdelávanie žiakov aj s podporou projektu “Nechceme byť sami”.

Cieľom tohto projektu je zvyšovanie inklúzie a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetky deti, zlepšovanie výsledkov a kompetencií u žiakov.

Cieľovými skupinami tohto projektu sú všetci žiaci ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (skrátene ŠVVP).

Prostredníctvom tohto projektu škola zabezpečuje žiakom a rodičom služby:

asistenta učiteľa – je k dispozícii žiakom, ktorým pomáha prekonávať bariéry plynúce z ich zdravotného postihnutia a spolupracuje s učiteľom v triede podľa jeho požiadaviek. Podieľal sa na spoluorganizácií činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, vykonávaní pedagogického dozoru počas prestávok zameraného na žiakov so ŠVVP a pomáha pri pr

 

školského psychológa, ktorý poskytuje odbornú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, ale aj zdravotne znevýhodneným žiakom. Taktiež vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, skupinového alebo individuálneho poradenstva a prevencie, monitoruje stav adaptácie žiakov na školské prostredie.

Návrat hore