Výchovný poradca

Výchovný poradca: Mgr. Silvia Tóthová                                                        Riaditeľ školy: PaedDr. A. Suchan

Konzultačné hodiny: utorok 13:30 – 15:30 hod.                              Konzultačné hodiny:

                              streda 15:00  - 16:00 hod.                                  streda 15:00  - 16:00 hod.

e-mail: silvia.tothova23@gmail.com

telefón: 055 / 64 409 47

Poradenská psychologička: Mgr. E. Haklová

Úloha výchovného poradcu:

 1. Oblasť výchovy: sústreďuje pozornosť na deti s poruchami správania, s trpiacimi vnútornými konfliktami a v spolupráci s triednymi učiteľmi, rodičmi koordinuje preventívne a výchovné postupy v práci s týmito žiakmi. Sprostredkováva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti.
 2. Oblasť vzdelávania: zameriava sa na prácu s deťmi so vzdelávacími ťažkosťami a na prácu s talentovanými deťmi.
 3. Oblasť profesijnej orientácie: poskytuje metodickú pomoc pri zisťovaní, sledovaní a rozvíjaní individuálnych dispozícií detí a pri výbere vhodnej študijnej voľby na strednej škole. Zhromažďuje informácie o možnostiach ďalšieho štúdia.

Spolupracujeme:

 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park č. 10, 040 011 Košice,               Telefón:   055 / 787 16 11, 055 / 787 17 11
 • Špeciálno-pedagogická poradňa, Bocatiova 1, 040 01 Košice Telefón: 055 796 12 11

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva: www.centrumedizon.sk

  Katalóg stredných škôl nájdete na:
  www.stredneskoly.eu
  www.svsmi.sk