Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8, Košice týmto pre zvýšenú chorobnosť žiakov po konzultácii s Odborom hygieny detí a mládeže RÚVZ v Košiciach a v zmysle čl. 5 bod 2 písm. c) MU MŠ SR č. 15/2005 oznamuje prerušenie vyučovania žiakov našej školy počas dní: 30.1. - 3.2.2020. Riadne vyučovanie bude pokračovať v utorok 4.2.2020.  PaedDr.Alexander Suchan