Zapojenie do projektov

 

Projekty, do ktorých je škola v šk. r. 2014/2015 zapojená, ich zameranie a stručná charakteristika

 

 

 

Názov projektu

www.

Stručná charakteristika

1.

Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva

digiskola.sk

2 interaktívne tabule, projektory, notebooky so sofvérom v hodnote 4992€

2.

Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy

skolskysport.sk

14 učebných pomôcok techn. vybavenia kabinetu TV v hodnote 600€

3.

Aktivizujúce metódy vo výchove

amvprojekt.sk

Edukačný balíček pre 4 účastníkov z našej školy, interaktívne zariadenie (i-tabuľa, projektor) v hodnote 1 381,29€

4.

Podpora profesion. orientácie žiakov ZŠ na odb. vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj prac. zručností a práca s talentami

zsodborne.sk

Osobitný počítačový program – nástroj pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu na stredných odborných školách

5.

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

vudpap-projekt.sk

Odborný metodický materiál

6.

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

digitalnevzdelavanie.sk

Interaktívna tabuľa, notebook so sofvérom a ozvučenie v hodnote

 

7.

 

Podpora polytechnickej výchovy na základných školách

zariadnie pre učebne: FYZ/BIO-CHE/THD

8.

Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

englishone.sk

Nové metodiky a pracovné listy, interaktívne vzdel. materiály, školenia, poradenstvo, pracovné listy pre žiakov

 

V školskom roku 2013/14 počet zaslaných/ počet vybratých( úspešných) projektov/ finančný zisk pre školu:

 

P.č.

Zaslaný projekt

Schválený projekt

Schválená suma

1.

Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva http://www.digiskola.sk/

áno

Interaktívna tabuľa, projektor, notebook so sofvérom v hodnote 2496€.

2.

Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy http://www.skolskysport.sk/

 

áno

Prístup do elektron. prostredia k novým programom TŠV vrátane osnov inovatívnych hodín; 14 učebných pomôcok technického vybavenia kabinetu TV v hodnote 600€.

3.

Aktivizujúce metódy vo výchove http://www.amvprojekt.sk/

áno

Edukačný balíček pre 4 účastníkov z našej školy, interaktívne zariadenie

4.

Podpora profesion. orientácie žiakov ZŠ na odb. vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj prac. zručností a práca s talentami http://www.zsodborne.sk/

áno

Osobitný počítačový program – nástroj pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu na stredných odborných školách

5.

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí http://www.vudpap-projekt.sk/o-projekte

áno

Odborný metodický materiál

6.

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety http://www.digitalnevzdelavanie.sk/

áno

Interaktívna tabuľa, notebook so sofvérom a ozvučenie učebne.

 

 

 

V školskom roku 2013/2014 sa naša škola uchádza o nasledovné projekty:

 

1. projekt ÚIaPŠ/Centrum ved.-techn. informácií Bratislava:

Názov projektu: Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, účasťou v ktorom škola zapojená do projektu môže okrem prístupu k digitálnym vzdelávacím objektom získať 1 až 2 sady technického vybavenia interaktívnej učebne v závislosti od počtu žiakov na škole. 

Suma požadovaná od Centra ved.-techn. informácií SR Bratislava: 0 €. Vlastné zdroje: 0 €.

 

2. projekt VÚDPaP Bratislava.

Názov projektu: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, účasťou v ktorom škola zapojená do projektu získa odborný metodický materiál.

Suma požadovaná od VÚDpaP Bratislava: 0 € Vlastné zdroje: 0 €

 

3. projekt Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava.

Názov projektu: Podpora profesionálne orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami, účasťou v ktorom škola zapojená do projektu získa osobitný počítačový program, ktorý bude slúžiť ako nástroj pre identifikáciu orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu na stredných odborných školách.

Suma požadovaná od ŠIOV Bratislava: 0 € Vlastné zdroje: 0 €

 

4. projekt sekcie informatiky MŠVVaŠ Bratislava.

Názov projektu: Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva, účasťou v ktorom škola zapojená do projektu získa interaktívnu tabuľu a notebook.

Suma požadovaná od MŠVVaŠ Bratislava: 0 € Vlastné zdroje: 0 €

 

 

 

                                   Projekt  „Ukážme mesto našim priateľom“

 Spolupráca so základnou školou v Ostrave začala v školskom roku 2013/2014 „Dňom slovenskej kuchyne“ v školskej jedálni pri ZŠ v Polanke (19.4.2013) a výstavou obrazov v SPOT-e KVP (23.4.2013) v Košiciach. V rámci tohto projektu žiaci našej školy  v dňoch 8.5.2013 – 11.5.2013 navštívili priateľov zo ZŠ H. Salichovej v Polanke nad Odrou – Ostrava.


Pripravované projekty ZŠ Starozagorská 8 Košice

 

 

V školskom roku 2011/2012 sa naša škola uchádza  o:

1. grant „Zelené oázy 2012“ Nadačného fondu spoločnosti SLOVNAFT, a.s. - 6.ročník grantového programu Zelené oázy.

Názov projektu: Školské átrium – oddychová a relaxačná zóna, ktorého cieľom je preniesť vyučovací proces z tried do prírody a inovácia vyučovacieho procesu vo všetkých ročníkoch a zamerať sa na poskytovanie praktických základov k teoret. vedomostiam vyučovaných na hodinách prírodopisu, fyziky a geografie prostredníctvom exkurzií.

 Suma požadovaná z Nadačného fondu Slovnaft, a.s.: 7 400,00 €. Vlastné zdroje: 500 €   zodp. p. uč. Mgr. Daková

 http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zelene-oazy.html

 2. grant „Aby všetky deti mali šancu“: Nadácie Tesco s podporou Procter & Gamble.

Názov projektu: Po stopách zvierat, ktorého cieľom je zapojiť 8 detí zo sociálne slabého prostredia a s narušenou komunikačnou schopnosťou do efektívneho vyučovacieho procesu. 

Suma požadovaná od Nadácie Pontis : 7 137,06 € Vlastné zdroje: 793,88 €             zodp. p. uč.Mgr. Pokorná

 

 
3.Projektom Poznávanie športového bohatstva Košíc sme sa úspešne uchádzali vo Fonde zdravia Mesta Košice n.f., v rámci ktorého našu školu navštívili žiaci z Ostravy 

viď: http://www.zsstarozagorska.sk/galeria/20112012/navsteva-ziakov-zo-zs-polanka-nad-odrou-plna-zazitkov-priatelstiev#  a  

tiež: http://korzar.sme.sk/c/6058921/ziaci-z-ostravy-prisli-do-kosic.html 

Suma požadovaná od FZMK.: 400,00 €. Vlastné zdroje: 100 €                                   zodp. p. uč. Mgr. Tóthová 

 

4. Projektom Školské átrium – náučná a relaxačná zóna sme požiadali Nadáciu PONTIS o zaradenie do grantového programu: Tesco pre zdravšie mestá, ktorým chceme vybudovať školské átrium, ktoré bude okrem náučnej a relaxačnej funkcie tvoriť dôstojnú tvár našej školy a poskytnúť celej školskej komunite príjemné prostredie na oddych a relaxáciu. 

Suma požadovaná od Nadácie Pontis.: 3 600,00 €. Vlastné zdroje: 650 €                   zodp. p. uč. Mgr. Tóthová 

Viac o grante na: http://www.nadaciapontis.sk/index.php?s-cv-contentID=16899&s-search-query=tesco&s-cv-assign=link