Webové sídlo

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla:

Toto webové sídlo www.zsstarozagorska.sk spravuje ZŠ Starozagorská 8 Košice a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS MF SR č. 312/2010 Z. z. (vydaný vo Finančnom spravodajcovi) s výnimkou § 11 písm. f) druhého až piateho bodu, § 13 písm. d) a e), § 15 písm. g) až i), § 17, § 18 písm. c) a e), § 21 písm. a) tretieho a štvrtého bodu, § 44 a 45, bodov 8.2, 8.3, 12.5, 13.1, 13.3 písm. a), 13.11 a 13.15 prílohy č. 1, príloh č. 3 a 4 a § 18 písm. d), §25, §26.

Správca obsahu:

ZŠ Starozagorská 8 Košice

Starozagorská 8

040 23 Košice

IČO: 31985921

Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@zsstarozagorska.sk

Technický prevádzkovateľ:

EXO TECHNOLOGIES, s.r.o.

Garbiarska 3

064 01 Stará Ľubovňa

support@exohosting.sk

Kompetencie:

Poskytovanie základného vzdelávania v zmysle Zriaďovateľskej listiny zo dňa 23.06.1995 v znení jej dodatkov. Od 23.04.2003 prešla do zdriaďovateľskej pôsobnosti, ktorou je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice.

Základná škola hospodári s majetkom, ktorý je vo vlastníctve mesta Košice, a ktorý má zverený do správy na základe zmluvy o zverení hnuteľného majetku mesta do správy č. 2010000683 zo dňa 24.6.2010 a zmluvy o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy č. 2010000656 zo dňa 24.6.2010. Základná škola je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet mesta Košice. Základná škola samostatne hospodári s pridelenými prostriedkami.

V právnych vzťahoch vystupuje Základná škola vo vlastnom mene. Základná škola ako správca vykonáva právne úkony pri správe majetku obce v mene obce.

 

 

Vyučovanie prebieha v časoch :

1.

800    -

845

2.

855     -

940

3.

1000  -

1045

4.

1055  -

1140

5.

1150  -

1235

6.

1245  -

1330

7.

1400  -

1445

 

 

Konzultačné hodiny vedenia pre verejnosť

v čase od 13.00 do 15.00 hod. nasledovne:

PONDELOK

Mgr. A. Hančová

UTOROK

Mgr. A. Hančová

STREDA

Mgr. S. Tóthová

ŠTVRTOK

PaedDr. A. Suchan

PIATOK

PaedDr. A. Suchan