VOĽBY DO RADY ŠKOLY 2012

Vykonanie voľby členov Rady školy pri ZŠ Starozagorská 8 v Košiciach

 

V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky.

Koniec funkčného obdobia rady Základnej školy Starozagorská 8 Košice: 2.4.2012

 

 

Legislatívne predpisy

 

·         Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

·         Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom  a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

·         Vyhláška MŠ SR č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom  a finančnom zabezpečení.

·         Záväzný pokyn  mesta Košice zo dňa 13. 02. 2012 (Metodické usmernenie č. 1/2012), v ktorom sa k počtu členov rady školy, školského zariadenia uvádza:

 

Počet zamestnancov

 Š a ŠZ

(fyzický stav)

Počet členov

rady školy

Zloženie rady školy – počet za jednotlivé funkčné zaradenia

pedagogickí

zamestnanci

 Š a ŠZ

ostatní

zamestnanci

Š a ŠZ

Rodičia

zástupca zriaďovateľa

  25 a viac

11

2

1

4

4

 

 

Ďalšie východiská z legislatívy

 

·         Zloženie a počty členov rady školy podľa uvedenej tabuľky sú záväzné pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

·         Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy, riaditeľ školského zariadenia ani zástupca riaditeľa školského zariadenia.

·         Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia zabezpečí riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia najneskôr 14 dní pred termínom skončenia funkčného obdobia rady školy. Zároveň deleguje svojich zástupcov do rady školy zriaďovateľ.

·         Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

·         Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre túto skupinu voličov v rade školy.  V prípade našej školy rodič v hlasovacom lístku môže uviesť mená najviac štyroch kandidátov. 

·         Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy         na platných hlasovacích lístkoch.

·         Do rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy tí zástupcovia pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním.

·         Pri voľbe zástupcu rodičov do orgánu školskej samosprávy môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole alebo v školskom zariadení.

 

 

Postup voľby členov za rodičov na ZŠ Starozagorská 8 Košice

 

·         Do 8.3.2012 rodičia doručia vyplnené Vyjadrenie rodiča – súhlas, resp. nesúhlas s kandidatúrou za člena Rady školy pri ZŠ Starozagorská 8 Košice.

·         Dňa 13.3.2012 o 16,30 sa v školskej jedálni uskutoční prvé kolo volieb, kde obdržia hlasovací lístok a kde budú informovaní o spôsobe voľby členmi rady rodičov (potvrdenie účasti podpisom v prílohe zápisnice, hlasovací lístok, inštrukcie a pod.). Voľba do školskej rady sa vykonáva tajným hlasovaním. Na hlasovací lístok môže rodič napísať meno jedného, dvoch, troch alebo až štyroch svojich uchádzačov zo zoznamu kandidátov z radov rodičov, ktorí so svojou kandidatúrou súhlasili. Predmetný zoznam bude prístupný vo volebnej miestnosti a na webovej stránke školy. Po tomto akte sa rodičia odoberú na triedne schôdzky a počas nich bude toto kolo volieb vyhodnotené.

·         O konaní potenciálneho druhého kola (pre účasť nižšiu než 50% voličov v prvom kole) budú informovaní školským rozhlasom. V tomto prípade sa dostavia k voľbám ešte raz.

·         Následne sa po odovzdaní hlasu posledným zúčastneným rodičom na mieste vyhlási - ktorí prví štyria rodičia získali najviac hlasov a hneď to škola oznámi i prostredníctvom webovej stránky školy. 

 

 Výsledky volieb - pozri TU 

 

Záverečná správa - výsledky volieb nových členov

Mgr.A.Opltová

predsedníčka RŠ


 

PrílohaVeľkosť
Zaverecna sprava na web NOVA RADA SKOLY_.pdf168.67 KB
Zaverecna sprava volieb novych clenov Rady skoly z 27.3.2012.pdf41.15 KB