Špeciálna trieda s narušenou komunikačnou schopnosťou

Vzdelávanie žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou        FOTO

 

Základná škola Starozagorská 8 zriadila a otvorila ako prvá v Košiciach v roku 2011 prvý ročník špeciálnej triedy  pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.

 Bola zriadená z dôvodu zabezpečenia optimálnych podmienok pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj detí s narušeným vývinom reči, ktoré nemajú vytvorené v bežnej ZŠ. Žiaci po ukončení 1. stupňa pokračujú v špeciálnych triedach s narušenou komunikačnou schopnosťou na 2. stupni.

Na 1. stupni sa vyučuje v triede s počtom min. 4 a  max. 8 žiakov, na 2. stupni sa vyučuje v triede s počtom max. 10 žiakov, čo umožňuje venovať sa im individuálne. Výuka prebieha podľa učebných osnov vzdelávacieho programu pre žiakov s NKS - primárne vzdelávanie s akceptovaním danej rečovej poruchy. Obsah vzdelávania je totožný s obsahom pre základné školy a je zameraný na rozvoj matematických predstáv a pojmov, priestorovej orientácie, hrubej a jemnej motoriky, grafomotoriky, sluchového a zrakového vnímania, taktilno-kinestetického vnímania ako aj na rozvoj komunikačných schopností. Súčasťou učebných plánov všetkých ročníkov je vyučovací predmet Individuálna logopedická intervencia,  predmet ILI vyučuje logopéd, t.j. absolvent vysokoškolského štúdia so záverečnou skúškou z logopédie v súlade s platnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tým je pre žiakov zabezpečená denná logopedická starostlivosť. Naše triedy sú vhodné predovšetkým pre deti s narušeným vývinom reči s diagnózou vývinová dysfázia, pre deti s ťažkou dysláliou, ale aj inými druhmi narušenej komunikačnej schopnosti. 

Podmienky pre prijatie dieťaťa sú nasledovné: 

 - veková hranica 6.rokov

- odporučenie psychológa

- odporučenie logopéda

- odporučenie špeciálneho pedagóga

- žiadosť rodiča

Pred zaradením sa dieťa zúčastní špeciálno-pedagogickej diagnostiky, ktorou sa zistí úroveň jeho grafomotorických zručností, rozumových schopností a reči. O jeho zaradení rozhodne prijímacia komisia.

Logopedická trieda je pre žiakov:

  • ktorí z rôznych príčin zaostávajú za prirodzeným vývinom reči, a to nielen v oblasti výslovnosti, ale aj v rozvoji vetnej skladby, slovnej zásoby, zrakového a sluchového vnímania, oromotoriky
  • ktorí sa vo svojom prirodzenom fyziologickom vývine potrebujú len správne nasmerovať v snahe zabrániť vzniku neskorších možných porúch výslovnosti
  • ktorí majú problémy s artikuláciou hlások a tieto problémy môžu byť príčinou ich školskej neúspešnosti
  • s hlasovými ťažkosťami, spôsobenými jednak organickými zmenami na hlasivkách alebo nesprávnym a nešetrným využívaním hlasových techník
  • s narušenou plynulosťou reči – zajakavosťou – ktorá ak nie je včas podchytená, môže prerásť do ťažkej formy a spôsobiť dlhodobé problémy

 

 

V logopedických triedach sa logopedická starostlivosť prelína celým výchovno-vzdelávacím procesom, uplatňuje sa vo všetkých vyučovacích predmetoch i počas výchovy mimo vyučovania. Okrem toho sa realizuje v rámci osobitne vyčleneného predmetu „individuálna logopedická starostlivosť“, kde sa žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou venujeme individuálne.

Ciele vyučovacieho predmetu

 

V rámci plnenia školskej dochádzky plní predmet individuálna logopedická intervencia diagnostickú a stimulačnú funkciu. Na základe výsledkov psychologickej a logopedickej diagnostiky sú cielene stimulované nielen komunikačné schopnosti, ale dôraz je kladený na komplexný rozvoj všetkých schopností a osobnosti dieťaťa.

Logopéd na začiatku školského roku na základe výsledkov logopedickej diagnostiky, prípadne rediagnostiky a zvolených logopedických terapeutických metód a postupov vypracuje individuálny plán (postup) logopedickej terapie pre každé dieťa na určité obdobie (odporúča sa najviac na jeden školský rok). Obsah logopedických cvičení musí byť v súlade s mentálnymi a komunikačnými schopnosťami dieťaťa, bez ohľadu na fyzický vek. Prevládajúcou činnosťou na vyučovaní individuálnej logopedickej intervencie v prvom ročníku sú námetové, didaktické a pohybové hry. Obsah vyučovania sa realizuje v prirodzených i navodených situáciách s komentovaním javov a činností. Učiteľ cielene motivuje žiakov ku komentovaniu. Cieľom logopedickej intervencie je odstrániť alebo aspoň zmierniť narušenie komunikačnej schopnosti a eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z nej vyplývajú. Cieľom predmetu je v maximálnej miere podporiť rozvoj reči a jazykových schopností ako predpokladu k realizácii určitého komunikačného zámeru a ako prediktora pre úspešné zvládnutie čítania a písania.

Sekundárnym cieľom je prevencia vzniku porúch správania ako následku neúspechu v komunikácii a v osvojovaní si gramotnosti. V širšom meradle podporuje ILI sociálnu a edukačnú adaptáciu a integráciu detí a mládeže s NKS do spoločnosti.

 

Čiastkové ciele a obsah predmetu ILI vychádzajú z logopedickej diagnostiky. U detí a mládeže s viacnásobným

 

postihnutím a ťažkým stupňom NKS ide o rozvoj komunikačných schopností k najbližšej zóne ich vývinu, tak, aby boli

 

schopní zrealizovať svoj komunikačný zámer podľa svojich potrieb zrozumiteľne pre komunikačného partnera.

 

 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu

 

Vyučovací predmet individuálna logopedická intervencia (ďalej len ILI) je určený pre žiakov, ktorí majú narušenú komunikačnú schopnosť (NKS), alebo v rámci NKS aj špecifické vývinové poruchy učenia. Ak chceme definovať NKS, treba najskôr vymedziť samu komunikačnú schopnosť: ide o schopnosť človeka vedome a podľa patričných noriem používať jazyk ako systém znakov a symbolov v celej jeho komplexnosti a vo všetkých jeho formách a to za účelom realizovania určitého komunikačného zámeru. Komplexnosť znamená, že táto schopnosť zahŕňa všetky jazykové roviny (foneticko-fonologickú, lexikálno-sémantickú, morfologicko-syntaktickú, pragmatickú...); pokiaľ ide o formy, komunikačná schopnosť zahŕňa všetky spôsoby komunikovania (napríklad hovorený, grafický, neverbálny spôsob komunikácie). O NKS hovoríme vtedy, ak niektorá rovina jazykových prejavov (alebo niekoľko rovín súčasne) človeka interferuje s jeho komunikačným zámerom.

Učebný predmet individuálna logopedická intervencia na 1. stupni a 2. stupni v špeciálnych triedach kladie dôraz na:

· rozvíjanie komunikačnej schopnosti v súvislosti s vývinom vnímania, pamäti, pozornosti, myslenia a sociálnym prostredím dieťaťa.

· širší záber terapeutických postupov a metód a orientáciu na celý komplex dorozumievacieho procesu, nie len jeho jednotlivých častí

· súlad mentálnych a komunikačných schopností dieťaťa, bez ohľadu na fyzický vek s obsahom logopedických cvičení.

 

 

 

 

 VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE A NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE

 

V prípade záujmu kontaktujte

vedenie školy:

 

                                            tel. číslo : 055/6440947,      www.zsstarozagorska.sk  

    e-mail info@zsstarozagorska.sk

          

PrílohaVeľkosť
VP_pre_ziakov_s_narusenou_komunikacnou_schopnostou.pdf524.76 KB