Národné projekty

 

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a

prípravy

V školskom roku 2016/2017 sa naša škola sa zapojila do nového projektu viď. http://dualnysystem.sk/Oprojekte.aspx    


 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

 

Projekt je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia (pre žiakov menej memorovania, zaujímavejšie a pestrejšie hodiny, pre učiteľov lepšie možnosti na sebarealizáciu a nový systém kariérneho rastu). V praxi to znamená prípravu nového digitálneho obsahu pre modernizáciu vzdelávania učiteľov základných škôl zo všetkých regiónov Slovenska.

V rámci tohoto projektu škola získa 6 počítačov, dataprojektor a  2 notebooky.

Do projektu sa zapojili : Mgr.Anna Hančová

                                        Mgr.Gabriela Vojteková

 

  

 

Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách 

 

Cieľom projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách je skvalitniť prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Národný projekt sa koncentruje na doplnenie vzdelávacieho systému o kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov na 1. stupni základných škôl. Projekt sa bude uskutočňovať v súlade so  zákonom č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Koncepciou vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách schválenou  vládou SR dňa 12. 09. 2007 uznesením vlády SR č.767/2007, ktorá stanovuje povinnosť riaditeľom škôl zaviesť prvý cudzí jazyk na 1. stupni ZŠ od 3. ročníka. Daný projekt bol navrhnutý s cieľom zabezpečiť dostatok kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov na 1. stupni ZŠ v prechodnom a dlhodobom období a prispieť k premene tradičnej školy na modernú.

Do projektu sa zapojili : Mgr.Jarmila Bánovská

                                        Mgr.Eva Oľhavová

                                        Mgr.Alena Opltová

 

 

 

V školskom roku 2013/14 počet zaslaných/ počet vybratých( úspešných) projektov/ finančný zisk pre školu:

 

P.č.

Zaslaný projekt

Schválený projekt

Schválená suma

1.

Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva http://www.digiskola.sk/

áno

Interaktívna tabuľa, projektor, notebook so sofvérom v hodnote 2496€.

2.

Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy http://www.skolskysport.sk/

 

áno

Prístup do elektron. prostredia k novým programom TŠV vrátane osnov inovatívnych hodín; 14 učebných pomôcok technického vybavenia kabinetu TV v hodnote 600€.

3.

Aktivizujúce metódy vo výchove http://www.amvprojekt.sk/

áno

Edukačný balíček pre 4 účastníkov z našej školy, interaktívne zariadenie

4.

Podpora profesion. orientácie žiakov ZŠ na odb. vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj prac. zručností a práca s talentami http://www.zsodborne.sk/

áno

Osobitný počítačový program – nástroj pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu na stredných odborných školách

5.

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí http://www.vudpap-projekt.sk/o-projekte

áno

Odborný metodický materiál

6.

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety http://www.digitalnevzdelavanie.sk/

áno

Interaktívna tabuľa, notebook so sofvérom a ozvučenie učebne.