Školský psychológ

Školská psychologička: PhDr. Michala Ivanová

 

Na základe úspešnosti v projekte „Nechceme byť sami“ sa na našej škole vytvorili pracovné miesta pre členov inkluzívneho tímu. Jedným z nich je aj školský psychológ.

 

Náplň práce školského psychológa: 

 

- orientačná psychologická diagnostika, ktorou poznáva osobnosť žiaka a jeho schopnosti, identifikuje osobnostné vlastnosti, identifikuje poruchy správania, talent a nadanie

- poskytuje individuálne a skupinové psychologické poradenstvo, konzultácie v procese výchovy a vzdelávania žiakom, rodičom a zákonným zástupcom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom

- psychologická starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia

- spolupráca s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrami špeciálno-pedagogického poradenstva

- spolupodieľanie sa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti základnej školy, príslušného CPPPaP a koordinátora prevencie

 

Výhodou pôsobenia školského psychológa na škole je, že:

- pracuje priamo na škole

- žiaci, rodičia a učitelia môžu v prípade potreby okamžite využiť jeho služby a požiadať o radu, resp. konzultáciu

- osobne pozná a participuje na vytváraní pozitívnej atmosféry v škole, triedach a triednych kolektívoch

- osobne pozná pedagogický zbor, spôsob a metódy práce

- sa zúčastňuje procesu výchovy a vzdelávania v škole

- prispieva k humanizácii školy a k zefektívneniu výchovy a vzdelávania

 

Školský psychológ má pred sebou jediný cieľ, a to, konať v prospech Vášho dieťaťa a tak, aby boli zachované a dodržané všetky všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa, ako aj konať v súlade s morálnymi zásadami a etickými princípmi. Školský psychológ musí rešpektovať a pracovať v súlade s Etickým kódexom práce školského psychológa, ktorý je voľne dostupný aj na webovej stránke Asociácie školskej psychológie.

 

Zápis - odporúčanie školského psychológa

 

 

 

 

 

PrílohaVeľkosť
Zapis - odporúčanie školského psychológa.pdf486.02 KB