Oznámenie zámeru prenajatia majetku

Na tejto stránke sa sústreďujú informácie o dočasne voľnom majetku mesta Košice v budove ZŠ Starozagorská 8 Košice k prenajatiu. 

 

Znenie Štatútu mesta Košice TU

Úplné znenie Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obce si možete pozrieť na: zakon-o-majetku-obci

 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk -  2020/2021, 2021/2022

 

Na základe schválenia zámeru prenájmu dočasne voľného školského majetku primátorom mesta Košice jeho stanoviskom zo dňa 9.9.2020 (list č. MK/A/2020/17782) v zmysle § 109 ods. 2 Štatútu mesta Košice v platnom znení,  týmto zverejňujem zámer prenechať školský majetok (viď nižšie priložené súbory) do nájmu v zmysle §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce, a to:

-na dobu určitú 2 roky,

-s podmienkou, že sa nájomca zaviaže vykonávať údržbu prenajatého majetku na vlastné náklady, 

-s minimálnou výškou nájomného 9€/m2/rok určenou podľa časti D.2 Prílohy č. 4 k Štatútu mesta Košice, 

-za účelom zabezpečenia výchovno vzdelávacieho procecu.

 

 Registrácia záujmu o prenajatie prostredníctvom písomnej ponuky záujemcu buď listom na adresu ZŠ Starozagorská 8 Košice, alebo osobne do podateľne školy  bude spustená

odo dňa 21.9.2020, 10.00 hod. a ukončená dňa 5.10.2020, 10.00 hod.

Košice 18.9.2020 

                                                                                                                          Riaditeľ školy

 

 

PrílohaVeľkosť
PODMIENKY PRENAJMU TRIED.pdf570.96 KB
Zamer prenajatia 2020-2022_c. 2_ZS Strzg8KE.pdf437.59 KB
Podorys a specifikacia zameru prenajmu_tr. A.1.pdf397.48 KB