Kariérový poradca

 

Plán práce kariérového poradcu na školský rok 2019/2020

 

Kariérový poradca pri svojej práci bude v šk. roku 2019/2020

pracovať a postupovať v súlade:

- so Zákonom č.245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

- s POP MŠ SR na školský rok 2019/2020,

- s Vyhláškou MŠ SR o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a  poradenských zariadeniach § 26 zákona č. 138/2019 Z.z.,

- podľa § 131 ods. 6 školského zákona sa vymedzuje cieľ kariérového poradenstva, ktorým je najmä zosúladenie kariérového vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu práce,

- na vyššie uvedené inštitucionálne rozdelenie kompetencií výkonu kariérového poradenstva nadväzuje zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- využívať užitočné linky o prehľade škôl a ich naplnenosti: http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx ,

- metodické materiály: https://www.minedu.sk/metodicke-materialy/,

- dôležité informácie o možnosti štúdia, informácie pre rodičov, žiakov: http://komposyt.sk.

Kariérový poradca bude plniť nasledovné úlohy:

Kariérový poradca v rámci zosúladenia kariérového vývinu žiaka s individuálnymi jeho predpokladmi a záujmami v tomto školskom roku bude:

a) vykonávať diagnostickú činnosť predpokladov a záujmov žiaka,

b) koordinovať poskytovanie a výmenu informácií medzi žiakmi, zákonnými zástupcami, strednými školami, príslušným  CPPPaP,

c) poskytovať informačnú a konzultačnú činnosť, individuálne a skupinové kariérové poradenstvo pre žiakov a ich zákonných zástupcov,

d) využívať informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania zverejnenej na www.potrebyovp.sk a www.dualnysystem.sk,

e) zamerať sa na podporu a vyhľadávanie ďalších možností štúdiá menej úspešným žiakom.

Hlavné úlohy kariérového poradcu:

- úzka spolupráca s vedením školy, triednymi učiteľmi, šk. psychologičkou, žiakmi a zákonnými zástupcami,

- v priebehu školského roka sa zúčastňovať na zasadnutiach sekcie kariérového poradenstva a plniť úlohy podľa potrieb školy,

- pri organizovaní šk. výletov, exkurzií a iných mimoškolských podujatí spojiť zameranie aj na profesijnú orientáciu žiakov,

- oboznámiť žiakov 5.,8. a 9. ročníka o možnostiach ďalšieho štúdia na SŠ a pomôcť pri orientácii k správnej voľbe povolania,

- zabezpečiť metodickú pomoc triednym učiteľom na Triednických hodinách pri témach profesijnej orientácie,

- hľadať aj pre menej úspešných žiakov pri ďalšom uplatnení vhodné SŠ pre ich štúdium na základe rovností šancí na kvalitné ďalšie vzdelávanie,

- postupné a sústavné poskytovanie informácie rodičom o typoch a druhoch škôl, ich možnosti štúdiá, o sústave študijných odborov,

- systematická poradenská a konzultačná pomoc formou informačných materiálov na centrálnej nástenke, cez elektronickú žiacku knižku,

- na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku a programy Proforient a doklady, venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete a programu Sprievodca svetom povolaní,

- podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov k voľbe povolania,

- zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy v určených termínoch.

 

Plán práce kariérového poradcu

Základná škola Starozagorská 8, 040 23 Košice

 

HARMONOGRAM  ÚLOH

September

Vypracovanie plánu práce kariérového poradcu.

Centrálna nástenka o možnostiach štúdia na SŠ.

Aktualizovať evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v programe Proforient.

Aktualizovať databázu žiakov 8.a 9.ročníka v programe Proforient.

Pripraviť informačný list pre rodičov o postupe prijímacieho konania na SŠ.

Pripraviť aktualizáciu harmonogramu prijímacieho konania na webové sídlo školy.

Zber podkladov pre Testovanie 5 – 2019

T: od 16.9 – 30.9.2020

Viesť evidenciu žiakov so zníženou pracovnou schopnosťou - venovať im osobitnú pozornosť v oblasti profesijnej orientácie a prijímacieho konania.

 

Október

Uskutočniť stretnutia so žiakmi 9.ročníka v rámci triednickej hodiny - k profesijnej orientácii „Kam po ZŠ – moje možnosti“.

Pohovory s problémovými žiakmi - ZPS, slabý prospech pre zvolený druh školy, zisťovanie záujmov o ďalšie štúdium vzhľadom na problémy žiaka, prípadne odporučenie preorientácie žiaka na iný typ školy.

Zistenie predbežného záujmu žiakov 5.,8. a 9. ročníkov o štúdium na SŠ skupinové aktivity.

Priebežne aktualizovať a sprístupňovať informácie o možnostiach štúdia na gymnáziách, SŠ a SOU žiakom 5., 8. a 9.ročníka.

Zúčastniť sa prezentácie študijných odborov SŠ „Správna voľba povolania -príležitosť k úspechu“ – žiaci 8. a 9.ročníka.

Vypracovanie predbežného zoznamu žiakov so záujmom štúdia na SŠ.

 

November

Aktualizovanie nástenky.

Uskutočniť stretnutia so žiakmi 8.ročníka v rámci triednickej hodiny - k profesijnej orientácii „Aké sú moje možnosti“.

Doplniť evidenciu žiakov 8.ročníka hlásiacich sa na bilingválne gymnázia.

Zúčastniť sa Medzinárodného veľtrhu "ProEduco" - prezentácia SŠ pre žiakov 9. ročníka.

Spracovať údaje profesijného záujmu žiakov na stredné školy pre ŠVS Michalovce.

Informovať rodičov a žiakov 5.ročníka o možnostiach štúdia na 8- ročných gymnáziách a rodičov žiakov 8.ročníka o možnostiach štúdia žiakov na bilingválnych gymnáziách(RZ).

Informovať žiakov a rodičov o možnostiach pedagogicko-psychologického poradenstva pre žiakov v oblasti profesijnej orientácie a voľby povolania na CPPPaP Zuzkin Park 10.

Uskutočniť v spolupráci so šk. psychologičkou a CPPPaP aktivitu zameranú na profesijnú orientáciu žiakov 9.ročníka.

Uskutočniť v spolupráci so školskou psychologičkou a CPPPaP psychologické testy k výberu SŠ pre žiakov 9.ročníka.

Umožniť vstupy náborových pracovníkov zo SŠ do 9. ročníka a účasť žiakov na Dňoch otvorených dverí podľa možnosti školy.

Umožniť priebežne počas roka vstup do tried pre pracovníkov z firiem, ktoré poskytujú duálne vzdelávanie.

Realizovať individuálne konzultácie s rodičmi a žiakmi.

Individuálne a skupinové pohovory so žiakmi.

Zber podkladov pre Testovanie 9 – 2020

T: od 11.11- 29.11.2019

Importovať do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

T: od 20.11.2019

Integrácia- 8.ročník, zameranie povolania - rozvoj komunikačných zručností v mediálnej oblasti.

 

December

Individuálne pohovory so žiakmi a ich rodičmi o výbere vhodného štúdia.

Konzultácie so žiakmi a rodičmi o zvolených povolaniach s talentovou skúškou.

Zmeny v záujme žiakov o stredné školy a ich nahlasovanie na ŠVS.

Informácie o talentových skúškach a príprava žiakov.

Doplnenie agendy KP o ďalšie informácie problémových žiakov.

 

Január

Doručiť zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu.

T: 15.1.2020

Doplniť záujem žiakov 5.ročníka o 8-ročné gymnáziá a žiakov 8.ročníka o bilingválne gymnáziá.

Uskutočniť RZ pre rodičov žiakov 9.ročníka – základné informácie o možnostiach štúdia na SŠ.

Importovať do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

T: od19.1.2020 

Individuálna poradenská práca so žiakmi, ktorí sú nerozhodní alebo uvažujú o neprimeranej voľbe povolania a štúdia.

Individuálne pohovory s rodičmi o voľbe ďalšieho štúdia či pracovného uplatnenia ich detí, v prípadoch neadekvátnej voľby poukázať na iné možnosti.

Sledovanie internetových stránok – informácie o SŠ, dňoch otvorených dverí.

Zabezpečiť vypísanie a preberanie zápisných lístkov pre rodičov žiakov hlásiacich sa na školy s talentovou skúškou (na RZ).

 

Február

Zverejniť pre žiakov a rodičov kritéria prijatia na SŠ a termíny prijímacích skúšok na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu v rámci RZ.

T: do 1.2.2020  

Odovzdať(zákonný zástupca) riaditeľovi školy prihlášky na talentové školy končiacich žiakov potvrdené dorastovým lekárom a podpisom rodiča (5.,8. a 9.ročník).

T: 20.2.2020

 Odoslať 2.zber záujmu v programe Proforient o štúdium na SŠ talentové školy pre ŠVS Michalovce a doručiť na PPP Zuzkin Park 10(polročné známky, talentové školy, 8-ročnégymnázia-talentové).

T:do 21.2.2020

Zaslať export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá – talentové.

T: do 21.2.2020

Zabezpečiť kompletizáciu prihlášok na SŠ, odoslať potvrdené prihlášky na školy s talentovou skúškou, bilingválne gymnázia (9.8. a 5.ročník).

T: 28.2. 2020

 

Marec

Uskutočniť aktivitu pre žiakov 9.ročníka so šk. psychologičkou a CPPPaP zameranú na zvládanie stresu pred testovaním a prijímacími skúškami.

Zverejniť na centrálnej nástenke termíny talentových skúšok SŠ pre žiakov (5.,8.a 9.)

T:15.3 - 30.4.2020

Importovať do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia z internetu.

T: od 6.3.2020 

Zistiť počet prijatých žiakov na školy s talentovou skúškou, doplniť informácie žiakom, ktorí neboli prijatí.

Upozorniť žiakov a rodičov na zverejnené kritéria SŠ na netalentované odbory.

T: do 31.3.2020  

Spracovať a pripraviť zápisné lístky pre žiakov odchádzajúcich na ostatné stredné školy - 5. a 9.ročník.

 

Apríl

Uskutočniť v spolupráci so šk. psychologičkou a CPPPaP aktivitu zameranú na profesijnú orientáciu žiakov 8.ročníka.

Uskutočniť v spolupráci so školskou psychologičkou a CPPPaP psychologické testy k výberu SŠ pre žiakov 8.ročníka.

Zákonný zástupca žiaka 5. a 9.ročníka odovzdáva prihlášky na SŠ potvrdené dorastovým lekárom a podpísané zákonným zástupcom na netalentované študijné a učebné odbory.

T: do 10.4.2020

Zabezpečiť 3.zber záujmu o štúdium na SŠ pre ŠVS Michalovce a doručiť na PPP Zuzkin park 10(stav podľa prihlášok na SŠ, export z Proforientu - aj spracovanie pre 8ročné gymnázia).

T : do 10.4.2020

Importovať do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia z internetu.

T: od 15.4.2020

Odoslať (riaditeľ ZŠ) prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

T: do 20.4.2020

Rozdať zápisné lístky na RZ.

 

Máj

Importovať do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia.

T: od 4.5.2020

Sprístupniť informácie neprijatým žiakom a ich zákonným zástupcom o možnostiach ďalšieho postupu po prvom kole prijímacích skúšok  (vrátane osemročných gymnázií).

1.termín a 2.termín prijímacích skúšok.

T: 11.5 a 14.5.2020

Zabezpečiť vypísanie a preberanie zápisných lístkov pre rodičov žiakov hlásiacich sa na školy s netalentovou skúškou (na RZ - osobne).

Prijímacie skúšky na SŠ – analýza prijatých, respektíve neprijatých žiakov, zabezpečenie ďalšieho servisu, vypísanie nových prihlášok do druhého kola prijímacích skúšok.

 

Jún

Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom

T: 1.6. - 12.6.2020

Riešiť neprijatých žiakov 9.ročníka - prihlášky do 2.kola prijímacích skúšok.

T: 16.6. 2020

Doplniť a skompletizovať základné informácie žiakov 8.ročníka v programe Proforient k prihláškam na strednú školu a zaslať do príslušného ŠVS.

T: do 9.7.2020

Vyhodnotiť činnosť na úseku kariérového poradenstva.

Urobiť prehľad o prijatí žiakov na jednotlivé druhy škôl., resp. na Úrad práce, štatistiky z ÚPSVAR

 

Poznámka:

Plán práce kariérového poradcu je otvorený, a preto je možné ho v priebehu školského roka aktuálne dopĺňať.

 

V Košiciach 29.8.2019                                         Mgr. Gabriela Vojteková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

HARMONOGRAM  TERMÍNOV

 

Celoslovenské Testovanie 5

T: 20.11.2019

Celoslovenské Testovanie 9

T: 1.4 a 2.4.2020

Celoslovenské Testovanie 9 – náhradný termín

T: 15.4. a 16.4.2020

Kritéria na školy s talentovou skúškou zverejňuje riaditeľ SŠ,

T: do 1.2.2020

Zákonný zástupca žiaka odovzdá kariérovému poradcovi (p. Vojteková)  prihlášky na talentové školy končiacich žiakov potvrdené dorastovým lekárom a podpisom rodiča (5.,8. a 9.ročník).

T: 20.2.2020

Prijímacie skúšky, na SŠ vyžadujúce talentovú skúšku

T: 15.3-30.4.2020  

Zákonný zástupca žiaka 5. a 9.ročníka odovzdáva kariérovému poradcovi

(p. Vojteková)  prihlášky na SŠ potvrdené dorastovým lekárom a podpísané zákonným zástupcom na netalentované študijné a učebné odbory.

T: do 10.4.2020

1.kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

T: 11.5.2020

1.kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

T: 14.5.2020  na všetky SŠ, 8-ročné gymnázia

2.kolo prijímacích skúšok na všetky školy, ktoré majú voľné miesta

( v tomto prípade podáva uchádzač ďalšiu prihlášku potvrdenú základnou školou)

T: 16.6.2020