Informácia pre rodiča

Školská psychologička: Mgr. Michala Mlatičeková

 

Konzultačné hodiny: štvrtok a piatok od 14. 45 do 15, 45 hod.

 

Konzultácie je možné dohodnúť vopred telefonicky alebo osobne

 

Kontakt: 0905 587 550

               

O psychologické služby školskej psychologičky môže požiadať:
- žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo osobne počas prestávky alebo po vyučovaní
- rodič žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa, osobne počas konzultačných hodín alebo emailom
- učiteľ osobne počas pracovnej doby psychologičky.

 

Vyhľadajte ma, ak…

 

- potrebujete prekonzultovať správanie alebo výchovné problémy svojich detí

- by ste sa chceli porozprávať o emóciách a aktuálnom prežívaní Vášho dieťaťa

- potrebujete prekonzultovať školský prospech svojich detí

V prípade poskytovania pravidelnej psychologickej starostlivosti alebo orientačného psychologického vyšetrenia žiaka sa vyžaduje súhlas zákonných zástupcov prostredníctvom informovaného súhlasu s týmto postupom. Informovaným súhlasom dáva rodič súhlas so spracovaním osobných údajov svojho dieťaťa, pričom je psychológ povinný podľa etického kódexu zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné poskytovať tretím stranám.