Environmentálna výchova

 

Organizačné zabezpečenie plnenia úloh v rámci enviromentálnej výchovy pre šk.r.2009/2010

                Hlavným cieľom environmentálnej výchovy a vzdelávania v šk.roku 2009/10 bude naučiť žiakov myslieť, aby upustili od memorovania pojmov a termínov a viesť ich k chápaniu vzájomných súvislostí medzi človekom a jeho prostredím, ktoré by sa malo realizovať po celý život.

Naším cieľom bude formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, ktoré usmernia žiakov chrániť a zlepšovať životné prostredie ako dlhodobý zámer výchovnej práce v ZŠ.

K dosiahnutiu tohto cieľa bude nutná fungujúca komunikácia a vzájomná informovanosť o environmentálnej výchove medzi žiakmi, učiteľmi.

Počas celého šk.roka naši učitelia budú dodržiavať plnenie učebných osnov EnV schválených MŠ SR 15.4.1996 pod č. 645/1996-15 platné na ZŠ od 1.9.1996 a Koncepciu EnV a vzdelávania vypracovanú MŽP SR schválenej vládou SR 25.11.1997 pod č. 816.

Pre skvalitnenie  environmentálnej výchovy na škole v šk.roku 2009/10 sa zameráme na plnenie konkrétnych úloh, ktoré budúi zároveň zacielené na rozvoj vedomostí, zručností a formuláciu adekvátnych názorov, úsudkov a postojov žiakov.

K naplneniu vytýčených cieľov prispejú tieto naše aktivity:

- zhotovenie centrálnej EnV nástenky Naša Zem

- rozhlasová relácia Ochrana ozónovej vrstvy, Svetový deň vody, Stromy a my, Deň Zeme, Svetový deň životného prostredia 

- v rámci recyklačného programu sa zapojíme do súťaže spoločnosti Milk-agro zberom hliníkových viečok

- zhotovenie násteniek – aj ako učebný materiál s názvom Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje, Význam vody, Ekológia a jej úlohy

- zapojíme sa do medzinárodného projektu Klimatická aliancia

- žiaci našej školy sa zapoja do celoškolského kola environ.olympiády organizovanej Slovenskou agentúrou životného prostredia a firmy Kosit

- zúčastníme sa mestskej súťaže v tvorbe prezentácie organizovanej CVČ Domino

 - v rámci VV využijeme odpadový materiál na vyuč.hodinách

 - v spolupráci s rodičmi sa zapojíme do zberu papiera

 - v spolupráci s rodičom zrealizujeme besedu v 9.ročníku na tému Ochrana životného prostredia

 - budeme využívať doplnkové texty s tematikou environ.výchovy